הנסיעה לקבר רחל

32

הביקור בחברון30

הקדוש ר' אליעזר דן סלאנים הי"ד תכנן את ביקורו של רבינו בחברון. כידוע היתה הכניסה לתוך הבנין העומד על מערת המכפלה אסורה ליהודים, אולם ר' אליעזר דן סלאנים — שהיו לו קשרים טובים בחוגי השלטון הערבי שבחברון, הצליח להשיג רשיון מיוחד עבור רבינו ושלשה מלוים.

רבינו הגיע לחברון בשעה 30.3 וסר לביתו של הרב יעקב יוסף סלאנים רב העיר. בשעה 00.5 הלך למערת המכפלה בלוית כל תושבי העיר — אנשים ונשים — וכל בני הישיבה, השיירה עברה דרך הכביש החיצוני, לא דרך השוק והחנויות.

רבינו התפלל מנחה בבכי' רבה — בערך כשתי שעות — ובכיות עצומות נשמעו מכל עבר ופנה.

התוכנית היתה להיכנס למערת המכפלה דרך "שער יעקב", אשר בו היתה הכניסה אסורה ליהודים לחלוטין (אפילו לתוך השער), ולצאת דרך "שער אברהם" אשר שם היו המדרגות שליהודים היתה הרשות להיכנס ולעלות עד שבע מדרגות בלבד.

בשעה 00.7 נכנס רבינו בפנים. הכניסה היתה דרך "שער יעקב", שם חכתה משלחת מגדולי הסוחרים הערביים שבחברון אשר באו לכבודו של ר' אליעזר דן סלאנים שהי' אז מנהל הבנק אנגלו פלשתינה בע"מ בחברון.

הערבים קבלו את פני רבינו ומלויו — חתנו הרש"ג, הרב יעקב יוסף סלאנים ר' אליעזר דן סלאנים, ר' ישראל ור' יצחק דבורץ ור' שלמה זלמן קלונסקי — בברכה, ונתנו לכולם סנדלי­עור מיוחדים לקשרם מעל הנעלים, בכדי שלא יוצרכו להסיר הנעלים ולהכנס יחפים כדרך שהם עושים.

רבינו נכנס למקום קברי האבות, ועבר ליד המצבות הגדולות שהיו מכוסות בשטיחים יקרים ובפרכיות רקומות הפרחים ועטורות בגדילי­זהב. הסוחרים הערביים הסבירו כפי המסורת שבידם, כל מצבה ומצבה


30) עפ"י רשימת ר' שלמה זלמן קלונסקי. נדפס בשינויים בספר "חברון" (ירושלים, תש"ל) ע' 261 ואילך. וראה מכתב כ"ק אדמו"ר למר גד פרומקין (אגרות­קודש ח"ח ע' קנב): "אתענין לדעת אולי ידועים לכ' פרטי ביקורו של כ"ק מו"ח אדמו"ר במערת המכפלה, ועד איזה מקום נכנס שם".