תחלת תרפ"ח1

3

זה2 כמה שנים אַז דער ענין פון מעמד איז אָפּ­געלאָזן, היינו שנעלם תוכנו הפנימי, ונשאר כי היא רק ענין הספקת ההצטרכות, וממילא האָט מען ניט געטראַכט ווי און באַ וועמען כו'.

באמת הענין הפנימי בזה היא יסוד ההתקשרות של אנ"ש, ואשר ע"כ כל אחד מהמקושרים צריך לידע חובתו בתשלום מעמד חדשי דווקא3, שצריך לידע חוב חדשי. ואני מצדי צריך לדעת מי המה המשלמים, וכמה. וצריך אני לדעת אותם ואת ביתם וזרעם יחיו בפרטיות4.

— און בכלל ווי דער ענין דאַרף זיין, אַז עס ווערט געבאָרן אַ קינד דאַרף מען מיר געבן אַ ידיעה, וכן ח"ו כו' —

וכשאדע כמה כל אחד משלם לחודש, אם יוסיף הרי יוסיפו לו מלמעלה בהשפעה, ואם ח"ו יהי' גירעון בתשלומו אשר ח"ו ניכר שחסר לו בההשפעה מלמעלה בפרנסתו, דאַרף איך דאָס וויסן.

א. [שאל אחד: להיות כי בדרך כלל כעת הסדר הוא בשפלות, אם מוכרח שתהי' העבודה בשפלות, אָדער עס קען זיין בשמחה.

והשיב כ"ק אדמו"ר:]

העבודה צריך להיות בשמחה דוקא, כי השפלות אינה מצד העבודה, די שפלות איז מצד דעם קוועטש, וויילע מען קוועטשט אים, וואָרום ער איז דאָך ניט אויס געטאָן פון זיך (ווי מען האָט גערעדט בדרוש של ש"ת1 שיש אופן בעבודה אַז ער איז ניטאָ נאָר דער ענין) —


1) הועתק ממכתב הר"י פייגין* משנת תרפ"ח.

2) ושם לפנ"ז: הנני להעתיק לך דברים אחדים שזכיתי לשמוע מפי קדשו של כ"ק אדמו"ר שליט"א, ואף שכל הזמן לא דיבר בזה, אך קודם נסיעתו ממדינת רוסיא, כפי הנראה לטובת אנ"ש, ועד אהבה דוחקת, דחק את עצמו לדבר מזה, ואמר וזלה"ק: [ההמשך בפנים].

3) ראה גם אגרות­קודש עפ"י המצויין במפתחות ערך מעמד.

4) ראה גם מכתב הר"י פייגין ט' אייר תרפ"ח להר"י דזייקאבסאן:. . . וכה הי' דבריו הקדושים. . שאמר איך דארף וויסן ווער זיינען די נותנים מיט וועמען איך בין זיך מתקשר. ועוד אמר בהמשך הדברים, דער טאטע האט מיר געזאגט אז דיין רוביל איז א גיוואשענער, דארף איך וויסן וועמעס דאס איז, ואח"כ אמר עוד בהמשך הדיבורים בזה"ל: דער טאטע האט מיר דאך געשריבן ו"ואנ"ש לא יעזבו אותך"*, דארף איך וויסן וואס איבערגעבן דעם טאטן.

1) ראה ד"ה שיר המעלות שנה זו (סה"מ תרפ"ח ע' טז ואילך).


*) משנת תרפ"ז ואילך מזכירו של רבינו. — ראה אודותו: ספר השיחות תר"פ­תרפ"ז ע' 51 הערה 1.

*) ראה אגרות­קודש אדמו"ר מהורש"ב חלק ב ע' תתקז ובשוה"ג שם.