ר"ד מסעודת מוצאי יוהכ"פ, תרפ"ט

25

א. פעם1 נכנסתי ביום מחרת יוהכ"פ בהשכמה לכ"ק אאמו"ר הרה"ק זי"ע, ושאלתי און וואָס איז איצטער? והשיב: ווייטער תשובה. כי הד' ימים דבין יוהכ"פ לסוכות הם נגד ד' אותיות הוי'2, והוא שם הוי' שבעצמות, כי ביוהכ"פ הוא ההמשכה דשם הוי' דלעילא שלמעלה מהשתלשלות, והוא מה שאומרים בנעילה ה' הוא האלקים3 שהוא בחי' החותם הגילוי דהוי' בשם אלקים כו' והוא שם הוי' שלמעלה מהשתלשלות, ובד' ימים אלו הוא בחי' שם הוי' שבעצמות, והוא הכנה להיום ראשון ולקחתם לכם ביום הראשון4, והוא שיהי' ממני פריך נמצא5, הנתינת מקום בהעצמות על ענין תורה ומצוות.

(באותו יוה"כ שהוא שנת תרנ"א (והי' המאמר תקעו הב'6 שהוא שייך לתקעו תר"ן7) הי' ביוהכ"פ מרה שחורה'דיק והוא א' משני יוה"כ שצוה אאמו"ר שיאמר מנין חשאי תהלים כל הלילה, וכן למחר ביום לפי הפנאי, וכן הי' בא' מהשנים האחרונות. אבל במוצאי יוה"כ איז ער געווען זייער אויפגעלייגט און איך בין אויך געווען אויפגעלייגט, כן הי' ביום המחרת ג"כ אויפגעלייגט, ונכנסתי כנ"ל ושאלתי כנ"ל והשיב כנ"ל).

ושאל אחד מפני מה הוא אָן אַ פּאַראַד? והשיב: מפני שזהו רק ליחידי סגולה, למי ששייך לזה, דאינו כיוה"כ שהוא לכל.

על ענין ממני פריך נמצא, יש אצלי הנחה בארוכה8.

ב. ר' זלמן שצערבינער9 חותנו של ר' מיכל10

— ר' מיכל בעצמו הי' איש פשוט אַ אויסגעגאָסענער, האַרט אויסגעגאָסן,


1) הובא ונתבאר באגרות­קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ה ע' ד*. לקוטי שיחות ח"א ע' 13. שיחות: ש"ק חול המועד סוכות תשכ"ד. ש"פ האזינו תשמ"ב. ועוד.

2) ראה סה"מ תרח"ץ ע' סז. אגרות­קודש ח"א ע' קצד. ח"ג ע' תפג ובהערה 8 שם. ספר השיחות תרצ"ו — חורף ה'ש"ת ע' 161. שיחת מוצאי יוהכ"פ ה'שי"ת סעיף ה (סה"מ תשי"א ע' 42. ספר השיחות ה'שי"ת ע' 346).

3) ואתחנן ד, לט. שם, מ. מלכים­א ח, ס. שם יח, לט. וראה לקו"ת דרושים לשבת שובה סה, סע"ג ואילך. וראה מאמרים שבהערה הבאה.

4) אמור כג, מ. וראה סד"ה ולקחתם לכם תרל"ז (סה"מ תרל"ו ח"ב ע' שסב). ד"ה הנ"ל תרנ"ב (סה"מ תרנ"ב ע' ו).

5) הושע יד, ט.

6) נדפס בסה"מ תרנ"א ע' א ואילך.

7) נדפס בסה"מ תרמ"ח­תר"ן ע' רעט ואילך.

8) ראה גם לקמן ע' 104.

9) בעל מדריגה הן במוחין והן במדות טובות. בקי בש"ס בבלי, בעל ידיעה בירושלמי וד' טורים, בקי בזוהר, כתבי האריז"ל וספרי חסידות הנדפסים. בעל צדקה מפורסם. בשדותיו היו קוצרים חטים למצה שמורה עבור כ"ק אדמו"ר מהורש"ב. — ראה בארוכה: שיחות תשרי תרצ"ג (ברשימות כ"ק אדמו"ר). שיחת חג הפסח תרצ"ד סעיף ו ואילך. ספר השיחות קיץ ה'ש"ת ע' 10 ואילך. תש"ד ע' 119.

10) החסיד ר' יחיאל מיכל וויגאן משצערבינא. ראה אודותו לקמן ע' 166.


*) ושם: "פעם למחרת יוהכ"פ נכנסתי אל הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק ואשאל אותו: ומה עתה? ויענני: עתה ביחוד צריך לעשות תשובה (איצטער ערשט דארפן תשובה טאן)".