41

ז. (.. . הדיבור34 עם ר"מ35 שו"ב שי'):

מען האָט געדאַרפט מבטל זיין די מניעות ועיכובים וואָס דער שוחט האָט ניט קיין צייט צו טאָן אין תורה ועבודה. אַ שוחט36 דאַרף מען קאָנען אין בית המדרש, ניט פון באָינע37. אַ שוחט איז דען אַ סקאָטאָבאָיעץ38? דער ענין פון נטילת נשמה איז דאָך אַ שווערער ענין זייער, דאַרפסט דאָס פאַרשטיין בעומק, גאָר טיף. נטילת נשמה איז דאָך זייער אַ שווערער ענין. באמת איז דער תחלה פון דעם אין גליא שבתורה, איז דאָס וואָס יצחק האָט געזאָגט עשו'ן, וצודה לי ציד­ה39, דער ה' פון צידה כנודע40. אָבער דאָס איז אַ שווערער ענין. דער קו הגבורה בכלל, און זיין אַ כלי צו גילוי אור אלקי מיט דעם קו הגבורה, איז זייער שווער41. און בפרט נטילת נשמה, הוצאת דם. מען נעמט די הינדל, מען ציט אויס דעם סימן, וואָס טוט מען, מען איז שופך דם. און מען טוט דאָס אַזוי קאַלט. וואָס באמת צו דער אַרבעט דאַרף זיין אַזוי. אפילו בענין המילה42 דאַרף דאָך זיין שלא יתבהל, שלא יתעלף כו'43, דאם לא כן לא תהי' העובדא כדבעי. וכן בשחיטה. אמנם הוא עובדא של נטילת נשמה, און עס איז אַזוי מיט קאַלטקייט. צוליב, אַז אברהם, ברוך, גדלי', דוד זאָלן עסן אַ כשר'ן שטיקל פלייש, וואָס עס קאָן זיין אַז ער איז גאָר אין דעם פאַל וואָס אסור לאכול בשר44 (כמבואר בענין גדרים45). און באמת דאַרף מען דאָך שעכטן און אַלע זאָלן האָבן נאָר כשר'ע פלייש. דערפאַר איז שחיטה ווערט אָנגערופן אַ מלאכת ד', און אַ שו"ב איז דער עושה מלאכת ד'. אמנם העשי' גיין נוטל נשמה זיין לשפּוך דם. וואָס נאָך הונדערט און צוואַנציק יאָר איז דאָך ניט גוט צו האָבן צו טאָן אפילו מיט קיין מענטשן, כל שכן מיט בהמות46.

* * *

אַלע פאַרשטייען גוט, אַז ניט דאָס איז אַ שוחט וואָס גייט אַרום מיט אַ מאכלת. אַ מלאך המות גייט אַרום מיט אַ


34) סעיף זה י"ל בפ"ע כנ"ל הערה 1.

35) ר' מרדכי חפץ מדיסנא. שו"ב בריגא. ראה אודותו ספר השיחות תר"פ­תרפ"ז ע' 18 ובהערה 39. נזכר לקמן ע' 68. 168. 206.

36) ראה גם שיחת כ' אדר שני תרצ"ב.

37) בית מטבחים.

38) איש ומאכלת בידו. — ראה אגרות­קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ב ע' שפא. חי"ג ע' קסח. חי"ז ע' רצה. וראה גם אגרות­קודש חי"ג ע' תקכה. ולהעיר מד"ה להבין ענין שו"ב במאמרי אדה"ז ענינים ע' תי.

39) תולדות כז, ג.

40) ראה דעת זקנים מבעה"ת וחזקוני תולדות (כז, ג). ס' הליקוטים להאריז"ל שם. — הערת כ"ק אדמו"ר (כנ"ל הערה 1).

41) להעיר מד"ה עלה אלקים דשנה שיחה זו (תרפ"ט* — נדפס (בקופיר) בשנת ה'תש"ו). — הערת כ"ק אדמו"ר (כנ"ל הערה 1).

42) להעיר משבת [קנו,] א. — הערת כ"ק אדמו"ר (כנ"ל הערה 1).

43) להעיר מנוסח הרחמן לברית מילה: הרחמן הוא יברך המל בשר הערלה. . איש הירא ורך הלבב עבודתו פסולה.

44) ראה לקו"ת בהעלותך לא, ד. ועוד. — הערת כ"ק אדמו"ר (כנ"ל הערה 1).

45) אוצ"ל: נדרים. — ראה לקו"ת מטות פב, ב (ומציין שם ללקו"ת בהעלותך שבהערה הקודמת). ובכ"מ.

46) להעיר מזהר חדש בראשית סד"ה א"ר יוסי בן פזי (יא, סע"ג). — הערת כ"ק אדמו"ר (כנ"ל הערה 1).


*) סה"מ תרפ"ט (קה"ת, תש"נ) ע' 25 ואילך. המו"ל.