42

מעסער. אַ שוחט איז אַן עבד ד', וואָס ער איז מקיים דעם רצון הבורא יתברך, און גיט אידן כשר'ע פלייש. דאַרף דאָך דער עבד ד' האָבן צייט צו לערנען און דאַוונען ווי עס בעדאַרף צו זיין.

* * *

דער שוחט אין אַ שטאָט איז אַן עמוד בבית ישראל. אַ רב, אַ שוחט, אַ מלמד, דאָס איז ג' עמודים47 וואָס בית ישראל נשען עליהם. איז אַ שוחט דאַרף זיין אין בית המדרש, לערנען אַ שיעור, אַ בלאַט גמרא, חסידות וכו'.

דער בכן איז, אַז מען דאַרף אַראָפּנעמען אַלע מניעות ועיכובים און אַז די שוחטים זאָלן האָבן צייט צו לערנען און דאַוונען כדבעי למהוי.

עס איז פאַראַן אַ טענה, וויילע די צייטן וואָס די אופּראַווע48 האָט אויסגעשטעלט איז אַ מניעה. די אופּראַווע דאַרף דאָך זיין ווי אַן אופּראַווע צו שפּאַקולן49 וואָס מאַכט אַז די ראי' זאָל קומען בעסער. מיר האָבן אַן אמת'ע אופּראַווע. די חוקים פון תורה ומצוות דאָס איז אונזער אופּראַווע. וואָס אַלע חוקי המלוכה, איז אויב עס קאָן זיין קיום חוקי התורה, דעמאָלט איז דאָס חוקים50. און דאָס איז דאָך נוגע צו כשר'ע פלייש, איז געוויס אַז מען וועט געבן גוט צו פאַרשטיין, וועט מען דאָס פאַרשטיין, און בעזהש"י וועט געוויס זיין גוט.

* * *

ח. מען האָט געדאַרפט צונויף קלייבן די חסידישע בעלי עסקים, זיי זאָלן מאַכן כלים צו אלקות. די רוסישע אידן זאָלן געזונט זיין איז אַ גרויסער חלק פון זיי כ"י, מאַכן כלים לאלקות, דערפאַר איז דאָרטן פאַרמאַכט מען שוין די מערק. זיי האָבן שוין דאָרטן ניט וואָס צו טאָן, זיי דאַרפן שוין עסן "לחם מן השמים" — מן, און דער אויבערשטער זאָל זיי געבן אַ השפעה מרובה, אמן.

זעט, זיי גיט מען די עבודה פון מסירת נפש, זיי פּוצן שוין דעם מונדיר צו גיין אַנטקעגן משיח'ן51. זיי פּוצן די קנעפּלעך פון די בגדים צו גיין אַנטקעגן משיח'ן51. און איר זאָלט מאַכן כלים צו אלקות, וועלן מיר אויפהערן צו ליידן. גענוג צרות ר"ל האָבן מיר שוין געהאַט, און אַז מען וועט מאַכן כלים צו אלקות וועלן מיר קאָנען צו נעמען דעם גילוי אור המשיח, און עס וועט אַראָפּ אַלע מניעות ועיכובים פון תורה. ו"תורה אור", מיט דעם אור


47) אולי אפ"ל: רב — תורה, קו האמצעי. שוחט — כנ"ל גבורה. מלמד — מביאו לחיי העוה"ב (ב"מ לג, א) — גמ"ח. — הערת כ"ק אדמו"ר (כנ"ל הערה 1).

48) כנראה הכוונה לחוקים.

49) משקפים.

50) להעיר מש"ך יו"ד סל"ג סקל"ט. וש"נ. וראה ספר השיחות תש"ג ע' 83. קונטרס אדמו"ר הצ"צ ותנועת ההשכלה ע' 24.

51) הובא ונתבאר לרוב ע"י כ"ק אדמו"ר — ראה לקוטי שיחות חלק כה ע' 481. חלק כט ע' 286. שיחת ה' טבת וי"ב טבת תשמ"ז (התוועדויות ח"ב ע' 173. ע' 236 הערה 10). ספר השיחות תשמ"ח ח"א ע' 279. ספר השיחות תש"נ ח"ב ע' 538 הערה 75. ספר השיחות תשנ"ב ח"א ע' 40 הערה 32. ועוד.

ומשנת תשמ"ז ואילך אמר כ"ק אדמו"ר כו"כ פעמים, שבימינו אלו נסתיימה גם העבודה דצחצוח הכפתורים — ראה שיחת ש"פ שמות תשמ"ז (התוועדויות ח"ב ע' 301). ד"ה עבדים היינו וסד"ה ונקדשתי — תשמ"ח. ספר השיחות תשמ"ח ח"א ע' 355. ע' 365 הערה 81. ספר השיחות תנש"א ח"א ע' 138. ח"ב ע' 595. ספר השיחות תשנ"ב ח"א ע' 163. ע' 173 ובהערה 66. ח"ב ע' 350 ואילך. ועוד.

51) הובא ונתבאר לרוב ע"י כ"ק אדמו"ר — ראה לקוטי שיחות חלק כה ע' 481. חלק כט ע' 286. שיחת ה' טבת וי"ב טבת תשמ"ז (התוועדויות ח"ב ע' 173. ע' 236 הערה 10). ספר השיחות תשמ"ח ח"א ע' 279. ספר השיחות תש"נ ח"ב ע' 538 הערה 75. ספר השיחות תשנ"ב ח"א ע' 40 הערה 32. ועוד.

ומשנת תשמ"ז ואילך אמר כ"ק אדמו"ר כו"כ פעמים, שבימינו אלו נסתיימה גם העבודה דצחצוח הכפתורים — ראה שיחת ש"פ שמות תשמ"ז (התוועדויות ח"ב ע' 301). ד"ה עבדים היינו וסד"ה ונקדשתי — תשמ"ח. ספר השיחות תשמ"ח ח"א ע' 355. ע' 365 הערה 81. ספר השיחות תנש"א ח"א ע' 138. ח"ב ע' 595. ספר השיחות תשנ"ב ח"א ע' 163. ע' 173 ובהערה 66. ח"ב ע' 350 ואילך. ועוד.