ב' דר"ה, תר"ץ

83

כ"ק1 אאזמו"ר הרה"ק הרמ"מ זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בר"ה תר"ה2 אמר בסעודת ליל א' דר"ה, יש לי הוכחו' מן התו' נביאי' וכתובים כי הנשמות למעלה במדרי' מן המלאכים וכש"כ מן מלך, כי כל תוקפו של מלך הוא שיש לו שר3, והשר הוא א' מן השבעים שרי מעלה שהם מזלות. אַ נשמה וערט ניט נתפעל פון אַ מזל.

ובשנה ההיא הי' בפ"ב4, והי' במאסר אַרעסט איזה ימי' כנודע, וחפצו אשר ישאר לדור בפ"ב, ואח"כ נתבטל הדבר, ואיזה ימים קודם סליחות בא חזרה לליובאַוויטש אחרי היותו בפ"ב כשלשה חדשים.


1) מיומנו של רבינו מיום ב, ג תשרי. ושם לפנ"ז: תמול בסעודת יו"ט ספרתי כי: [המשך בפנים].

2) ראה — בשינויים — רשימת רבינו בספר השיחות תורת שלום ע' 80­79. ע' 260 (בהוצאת קה"ת, תשנ"ג).

3) ראה ספר השיחות שם ע' 204. ובכ"מ.

4) = בפטרבורג.