הנהגות1

139

סליחות ר"ה עשי"ת יוהכ"פ סוכות שמע"צ וש"ת. רצ"א ריגא.

הסליחות

הא' — במוצאי מנוחה — במוצש"ק אחר חצות2. זכור ברית — באשמורת הבוקר. בער"ה אין נופלים.

ר"ה.

יה"ר שאומרים על אכילת התפוח מתוק בדבש — אומרו בין הברכה לאכילה3.

בברכת בפה"ע שעל התפוח מכון להוציא גם הקאָמפאָט4.

מלבד יה"ר זה אין אומרים יה"ר גם לא על אכילת הרמון.

הר' הוא יחדש עלינו את השנה בברהמ"ז הי' אדנ"ע אומרו אבל בלחש5.

ברהמ"ז בלא כוס6.

בליל א' אינו מדבר מאומה — וכן הוא המנהג בכל שנה7.

קודם תפלת מעריב (לילה הא') אמר תהלים בביהמ"ד.

תקע ר"פ זאלמאנאוו8 נ"י. וכ"ק מו"ח אד"ש אמר הפסוקים והברכות. לא הי' מַקריא — התקיעות — בדבור, רק מראה באצבע בסדור9.

אחרי התפלה ואמירת תהלים (הנחלק לל' יום) בצבור10 — צוה לתקוע הסדר דמיושב11.

ככל סדר זה גם ביום ב'.

העובר לפני התיבה במנחה ומעריב בלי טלית12, ואפי' בר"ה (לבד מעריב


1) מרשימות כ"ק אדמו"ר.

2) "כנראה מפני שאומרים במוצאי מנוחה. ואין אומרים סליחות וי"ג מדות קודם חצות לילה (מג"א סתקכ"ה סק"ה)" — הערת כ"ק אדמו"ר בספר המנהגים ע' 54.

3) נתבאר בארוכה באגרות­קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ג ע' קמ ואילך.

4) כ"ה גם בשיחת ליל א' דר"ה תש"ח (ומ"ש בספר השיחות תש"ב ע' 4. תש"ה ע' 4 — ראה "הערות וביאורים" — ברוקלין, תשנ"ג — גליון מב (תרמ) ע' 15 ואילך).

5) מנהגו של כ"ק אדמו"ר — כשמזמן בסעודת יום ב' דר"ה — לומר "הרחמן הוא יחדש כו'" בקול רם ועונין אחריו אמן. וראה גם שיחת יום ב' דר"ה תשט"ז. ודלא כמ"ש בשער הכולל פרק לד סי"ד.

6) להעיר מ"היום יום" יד כסלו.

7) ראה ע"ד הנהגת רבותינו נשיאינו בזה — שיחת כ' כסלו תרצ"ג סעיף יד. ספר השיחות: תש"א ע' 26 ואילך; תש"ב ע' 2; תש"ד ע' 3 ואילך; תש"ה ע' 3.

8) = ר' (שרגא) פייוויש (זאלמאנאוו). ראה אודותו לעיל ע' 33 ובהערה 28.

9) ברשימת כ"ק אדמו"ר ("היום יום" חלק שני): "אם מאיזה טעם אין אדמו"ר התוקע אזי הוא ה"מקריא", אבל לא בדיבור, כי אם ע"י הוראה באצבע בסידור". וראה גם אגרות­קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ה ע' קט.

10) כפי תקנת רבינו ביום שמח"ת תרפ"ז (ספר השיחות תר"פ­תרפ"ז ע' 116). וש"נ.

11) ראה ספר המנהגים ע' 57.

12) בנוגע לתפלת ערבית "י"א שישנה סכנה בדבר — הדעות בשע"ת או"ח סי"ח. וראה ג"כ פרמ"ג שם. שו"ת שם משמעון (סאטמאר, תרצ"ב) מהדו"ק או"ח סי' א­ב" (ממכתב כ"ק אדמו"ר שנעתק בספר המנהגים ע' 25 בהערה. אגרות­קודש שלו ח"ה ע' צא ואילך. וראה לקמן הערה 23. וראה גם אגרות­קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ט ע' ריד. חי"ג ע' רכז. חט"ז ע' צז ואילך. חי"ט ע' רמט).