בס"ד1

243

[ש"פ בהעלותך, כ"א סיון, תרצ"א]

ביום הזה ש"פ בהעלותך תרצ"א, נתמלאה מאה שנה לש"פ בהעלותך תקצ"א, אשר הי' נודע בקרב החסידים הישנים בשם שבת של כתר פנימי ועצמי.

בקיץ תרנ"ה בכל יום ויום גם ביום ועש"ק, וש"ק בין מנחה למעריב, הי' כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, קובע זמן ומועד קבוע בערך כשתים שעות בחול, ושעה אחת בעש"ק ויום הש"ק שהי' מטייל עמי, ובזמן ההוא הי' מספר לי סיפורים מארחות חייו בהיותו צעיר, מאת אשר ראה וזוכר מאת הוד כ"ק אביו זקנו האדמו"ר צמח צדק, מאת כ"ק אביו אאזמו"ר הרה"ק, מכ"ק דודיו הרבנים הצדיקים, וחסידים זקני אנ"ש.

הקיץ תרנ"ה הוא הקיץ הראשון אשר הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק נסע לנאות דשא2, ואיפוא לקח לו מועד להתענין בעצמו בחינוכי, ובכ"י הי' לומד אתי דא"ח שעה וחצי (מלבד עש"ק) ונוסף לזה הסיפורים האמורים, אשר עפ"י [רוב] הנה אחר כל סיפור הי' עושה כמו בכן המורם מהסיפור ההוא בהנוגע אם ביראת שמים, בהבנה והשגה, או במדות טובות והנהגת בני אדם.

בסדר השתלשלות נשיאותו של הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק הרב צמח צדק ידוע3 כי משך זמן לא רצה לקבל


1) נעתק מכי"ק רבינו.

2) ראה גם ספר השיחות תש"ה ע' 123. תש"ז ע' 70 ואילך.

3) ראה רשימת היומן של רבינו מיום ט תמוז תרנ"ח — "התמים" חוברת ג ע' כב [קכז, ב] ואילך. אגרות­קודש ח"ד ע' תקו ואילך. ספר השיחות תרצ"ו — חורף ה'ש"ת ע' 4. תש"א ס"ע 147 ואילך. בית רבי ח"ג פ"ב.