בס"ד

244

הנשיאות, והיינו מכסלו תקפ"ח4 עד חגה"ש דשנה ההיא, והנה על חגה"ש דשנת תקצ"א באו הרבה חסידים רבנים מלמדים ובע"ב ורוב גדול מזקני אנ"ש שהיו חסידי רבינו הגדול, ויתעכבו בליובאויטש עד אחר ש"ק פ' נשא וביום א' בהעלותך אחדים מהם נסעו, וסדר נסיעתם היתה דרך עיר דובראוונע.

בדובראוונע דר הרה"ג הרה"ח ר' נחמי' זצ"ל5, והוא הי' חבירו המובהק של הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק הרב צמח צדק שלמדו יחדיו, והוא לא הי' נוסע לליובאויטש וכאשר באו הרה"ק ר' אייזיק מהאמי'6, הרה"ח ר' משה ויליענקער7 ואחיו הרה"ח ר' זאב8 והרה"ח ר' זלמן זעזמער9, והרה"ח ר' פסח מאלעסטוקער10, החסיד ר' יקותיאל מליעפליע11, כולם הזדמנו בדובראוונע ויבקרו את הרה"ג הרה"ח ר' נחמי' זצ"ל.

בבואם אליו סיפר להם אשר ראה את הוד כ"ק רבינו הגדול בחלום, ויאמר לו מדוע אין לך רב, עשה לך רב. וישאל את רבינו הגדול ואת מי יקח לרב, ויענהו רבינו הגדול, אברהם הוא התחלת התיקון, ונח הי' צדיק, אך הוא מדריגה שלפני התיקון, ונקרא נח ע"ש ינחמנו12, ובתיקון מנח"ם נח עם מ' לפניו שהוא התחלת המשנה, ומ"ם לאחריו שהוא סיום המשנה ינחמנ"ו בעתיד, מנח"ם בהוה13. והבנתי כי צריכים לנסוע לליובאויטש. ועל שבת הבע"ל פ' בהעלותך הנני נוסע לליובאויטש.

הסיפור הלזה עשה רושם עז על השומעים, ויתיעצו ביניהם ויחליטו לשוב לליובאויטש. ויגידו להרה"ג ר"נ זצ"ל את לבבם וביום ד' בהעלותך נסעו כולם לליובאויטש. ובשבת ההוא הי' ג"פ


4) אחרי הסתלקות חותנו כ"ק אדמו"ר האמצעי ט' כסלו תקפ"ח.

5) תלמיד מובהק לרבינו הזקן. בזווג שני חתנו של הרה"ק ר' חיים אברהם בנו של רבינו הזקן. נולד טו שבט תקמ"ח — נפטר טו שבט תרי"ב. בעהמ"ס דברי נחמי'. — ראה אודותו בית רבי חלק א פרק כו (סט, א­ב). וראה גם שיחת טו שבט תשמ"ב.

6) הרה"ג והרה"ח ר' יצחק אייזיק בר' מרדכי הלוי עפשטיין מהאמיל. מחסידי אדמו"ר הזקן, אדמו"ר האמצעי ואדמו"ר הצ"צ. ראה אודותו — ספר השיחות תרצ"ו — חורף ה'ש"ת ע' 4. וש"נ. שם ע' 237 ואילך. ובארוכה — "תולדות הרה"ח ר' יצחק אייזיק" (קה"ת — אה"ק, תש"מ. תשמ"ז).

7) ראה אודותו — "התמים" חוברת ו ע' ח [רעא, ב] ואילך. אגרות­קודש ח"ד ע' תקמ ואילך. "היום יום" יח תמוז. לקמן ע' 259.

8) ראה אודותו — "התמים" שם.

9) מגדולי תלמידי אדה"ז ואח"כ של אדמו"ר האמצעי. רב בדענעבורג וגם בקריסלאוויע, ושם מ"כ. ראה אודותו: בית רבי ח"א פכ"ו. אגרות­קודש ח"ד ע' רסה. לעיל ע' 216. לקמן ע' 260. ספר השיחות תרצ"ו — חורף ה'ש"ת ע' 169. ע' 196. קיץ ת"ש ע' 104. תש"א ע' 34. תש"ט ע' 313. ע' 314. ובמכתב הרה"ח ר' הלל מפאריטש (מגדל עז ע' תרלז) כותב אודותו: "לפניו לא הי' כמוהו ואחריו לא ראיתי עדיין עובד ה' במוח ולב, לבו כלב הארי ודעת רחבה בעומק אור האלקי".

10) מצעירי חסידי רבינו הזקן ואח"כ מחסידי אדמו"ר האמצעי והצ"צ. מכתב ממנו נדפס ב"התמים" חוברת ו ע' סב [רחצ, ב] ואילך. ראה אודותו: אגרות­קודש ח"ו ע' קעא. לקמן ע' 260.

11) ראה אודותו — לקמן ע' 251. ספר השיחות תר"פ­תרפ"ז ע' 54. וש"נ.

12) בראשית ה, כט. וראה פרש"י עה"פ.

13) ראה גם רשימת המאסר (ספר השיחות תר"פ­תרפ"ז ע' 234) מה שאמר רבינו הזקן לבתו הרבנית הצדקנית מרת דבורה לאה: בנך מנחם, נוחם הוא לי, ונוחם יהי' לך, ונוחם יהי' לישראל.