בס"ד1.

269

יום ה' ז' תמוז ס"ג2.

הנחה.

בסעודת שחרית הרבה דיבר אודות הבעש"ט, וספרתי מאשר ראיתי הסידור שלו3 אשר כתב בכתי"ק בכמה מקומות, וא"ל אשר הבעש"ט הי' מכנה א"ע בשם הזה, כאשר ראה מכתב כתי"ק4 — הנמצא אצל ר' אלטער זלאטיפּאלסקי5 אשר כתב להרב בעל התולדות וחותם "בעש"ט" ולכאו' ענין השמות הוא בעצם אינו דבר גבוה כ"כ.

דכללו' ענין השם הוא גילוי' ולפ"ז א"מ מהו"ע השם דבעש"ט, וי"ל שהוא מדרי' דשמות עצמיים6, שהם למעלה ממדרי' הגילויים כידוע. ויש לי סמך ע"ז מאשר שמע מכ"ק אביו אדמו"ר — אאזמו"ר — זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שהעולם מספרים7 על כ"ק אדמו"ר האמצעי זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שהי' כותב דא"ח בהשבעת השם, כי ידוע אשר הי' כותב מהר אשר בלתי אפשרי להבין כ"ז אופן המהירות בשכל אנושי, כשהי' כותב עמוד בעל הרבה שורות קרוב לס', וכשהי' כותב בסופו הי' חציו למעלה עוד לח. ואני איני מאמין בסיפור העולם ואיני חושב כן. כי ודאי אצלי אשר לא ישמש בשמות קדושות. ועוד פעם סיפר בשם כ"ק אאזמו"ר בעל צ"צ זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שהי' מרגלא בפומי' אז דער רבי — הכוונה על כ"ק אדמו"ר הזקן זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ועכ"י — פלעגט לייבין חסידות, הי' אומר שחסידות למעלה מקבלה, דקבלה הם רק שמות, וחסידות נאמר עלי' נגילה ונשמחה בך. בך היינו עצמות א"ס ב"ה, שהוא למעלה משמות עכ"ל8.


1) רשימת רבינו בגוכי"ק.

2) ראה לעיל ע' 27.

3) ראה רשימת רבינו משנת תרס"ו — אודות סידור הבעש"ט (כפ"ח גליון 910­906), ושם: "אני הנני רואה את הסידור הזה ת"ל פעם שלישי. הראי' הראשונה הית' בשנת תר"ס, בנסעי חזרה מקעשינוב הייתי באקמינקע וראיתי שם את הסידור אצל הרי"ל [{6}ר' יצחק ליפסאן]. . (בעל הסידור)".

4) נדפס ב"התמים" חוברת א ע' ז [ה, א]. וראה שם ע' ו [ד, ב]; מכתב רבינו אודות המכתב של הבעש"ט.

5) במכתב רבינו שבהערה הקודמת: "בשנת תרי"ג בערך קנה מכתב זה הגביר הנודע החסיד ר' יהודא ליב זלאטאפאלסקי. . החסיד רי"ל ז"ל הורישו לבנו ר' אלטער ז"ל, והחסיד ר' אלטער נתנו במתנה להוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע".

6) ראה רשימת רבינו משיחת י"ט תרס"ד (ספר השיחות תורת שלום ע' 45 ואילך): "אין פלוג איז שם בעש"ט היא מדרי' קטנה מאד. . נאר לפי"ד איז מורה אויף שמות עצמיים. . ע' ברשימותיי דס"ג ותמצא בענין בעש"ט ותצרף לכאן ושם מבואר בהרחב יותר".

7) ראה גם רשימת היומן של רבינו י' כסלו תרס"ז ("התמים" חוברת ב ע' עח (פו, ב] ואילך. רשימת חורף תרצ"ה ("רשימות" חוברת קעט ע' 14). ספר השיחות תש"ב ע' 122.

8) ראה גם שיחת י"ט כסלו תרס"ט (ספר השיחות תורת שלום ע' 256): "סיפר לו הרש"ג מה ששמע מר' אברהם'קע מזעמבין ששמע מר' זלמן מקורעניץ שהוא הי' תובע מאדמו"ר הזקן חסידות על ע"ח [{6}עץ חיים] (ושמע פעם) ואמר אדמו"ר הזקן בדביקות, זלמינקע מאנט ביי מיר חסידות אויף ע"ח, וואס רעדט ע"ח, השתל', און איך ב"ה רעד העכער און נאך העכער. . ואמר אדמו"ר. . אז דער רבי פלעגט וועלן הייבין חסידות פלעגט ער זאגן אז קבלה איז שמות און גילויים און חסידות איז נגילה ונשמחה בך בך אין עצמות".