278

לא אדבר מהמבואר שם אפילו לא בהתחלת התחל' הדרוש.

ובמשך הג' ימים ד, ה, ו48 בקרתי את כל האורחים הגדולים על האכסניאות שלהם, ובו ביום, היינו ביום ד', חזרתי עוד הפעם המאמר אי' במד"ת. ביום ה' אחר התפלה בביהכ"נ אמרתי למלמדי ר"נ נ"ע כי יכול הנני לחזור עוד מאמר של חסידות, וגם ר' אשר שו"ב מניקאלאייעוו נ"ע שמע את אשר אמרתי למלמדי ר"נ הנ"ל, ובו ביום בהיותי אצל ר' אבא נ"ע פערסאן49, והוא בחן אותי במשניות (כי הוא הי' בקי בששה סדרי משנה באורח נפלא, והי' חוזר בע"פ עם כל הנוסחאות והגירסאות שונות)38, ונכנס ר' אשר שו"ב ואמר כי החסיד הגביר ר' ישעי' ז"ל ברלין50 קרא את כל האורחים להאכסניא שלו אייף א גלעזיל אַריק על שעה 4 (זה הי' בערך שעה חצי הרביעית), והוא רא"ש הנ"ל לקח על עצמו חלק מהשמשות לאסוף את הקרואים וכמה כבר הלכו, וגם ר' מנחם מאניש ז"ל מאנעסזאהן51 כבר הלך, ע"כ בא לקרוא את הר' אבא נ"ע, וגם אותי קרא.

ובבואינו לשם הושיבוני בראש השולחן בין הרה"ג רש"ז ניימארק נ"ע52 מנעויל ובין הרה"ח רד"ץ נ"ע, והתחילו לנגן, ושתו משקה. ובתוך כך התחיל רא"ש הנ"ל לאמר לי: שמעתי כי אמרת למלמדך ר' ניסן שאתה יודע מאמר של חסידות מלבד המאמר איתא במד"ת, חזור המאמר שאתה יודע. ואמר הרה"ג רש"ז ניימארק: יע, ער האט גיהערט דעם מאמר "כל הנהנה"53 א גאנצע נאכט54 (כוונתו על אודות המבואר בהרושם שבמאמר מה רבו55), אבער אז ער קאן חזרין חסידות דארפמען הערין. ועוד כמה הביעו חפצם זה שאחזור מאמר חסידות, ור' צבי הענדיל נ"ע הסיר חגורתו ונתנה לי, ואחגור, ואתחיל המאמר הוא הי' אומר, וחזרתי בסגנון טוב ושלא במהירות.

והמחזה ההיא לא אשכח, קיבוץ אנשים כאלו, והחוש של ביטול פנימי אל השרש, נראה אז. המאמר שהה לדברו יותר על שעה. הרה"ג רש"ז ניימארק, הרה"ג רד"ץ, הרה"ג רד"ז, נזכרו על ששמעו מאמר זה מאת הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק והתפעלו במאד. ואח"כ כולם שאלו מדוע לא חזרתי מאמר זה ברבים, ועניתי כי לא אדע, הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק למדני שני מאמרים אלו, ויצוני לחזור המאמר איתא. וישאלוני: אפשר אתה יודע עוד מה? וכפסע הי' כי


48) יד­טז תמוז.

49) ראה אודותו "התמים" חוברת ו ע' ח [רעא, ב] ואילך. ספר השיחות קיץ ה'ש"ת ע' 32. ע' 42. ספר השיחות שבהערה 38. ועוד.

38) ראה גם רשימת המאסר — ספר השיחות תר"פ­תרפ"ז ע' 248.

50) מריגא. חתן אחות כ"ק אדמו"ר מהר"ש (הרבנית ראדע פריידע). נפטר בקיץ תרס"ח. ראה אודותו: אגרות­קודש אדמו"ר מהורש"ב ח"ב ע' תשא­תשב (ובהנסמן במפתח שמות אנשים לאגרות­קודש שם ח"ה). ספר השיחות תש"ה ע' 28 ואילך. ספר התולדות אדמו"ר מהר"ש (קה"ת, תש"ז. תשנ"ז) ע' 76 ואילך.

51) ראה אודותו אגרות­קודש ח"ד ע' קפ. לעיל ע' 235. ספר השיחות קיץ ה'ש"ת ע' 17. תש"ה ע' 30 ואילך. ספר התולדות אדמו"ר מהר"ש ע' 17. ע' 77.

52) הגה"ח ר' חיים משולם זלמן ניימארק מ"ץ סטרדוב, וויטעבסק ונעוויל. ראה אודותו לעיל ע' 238. וש"נ.

53) נדפס בסה"מ תרנ"ב ע' צא ואילך.

54) ראה רשימת המאסר (ספר השיחות תר"פ­תרפ"ז ע' 227): "נזכרתי בהיותי ילד בן י"ב שנה — תחלת שנת השלש עשרה, אלול תרנ"ב — חתונת דודתי. . ו[במוצאי ש"ק] בחצי שעה השתים עשרה התחיל הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק לאמר הדרוש כל הנהנה".

55) הועתק לעיל בהערה 9.

[new_section]