ספריית חב"ד ליובאוויטשתוצאות חיפוש עבור: לאלתר תשובה לאלתר גאולה

נמצאו 222 תוצאות

ועשי"ת הבע"ל בתעמולה בביהכנ"ס וכיו"ב,
בהתעוררות תשובה, בהודעה שזהו זמן חבלי משיח ולאלתר לגאולה ע"י לאלתר לתשובה וכה"ג.
כמובן שכל זה צריך להתאים... ויודיע כמה עקז' נשלח.
בברכת כתיבה וחתימה טובה, לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה ופ"ש ובכוח"ט לכל חבריו,
מ....
ארבייט אויף צו וועקען די אמעריקאנער אידען צו תשובה, תורה ומעשים טובים, אויף קלאהר צו... און אז איין רעטונג איז פאראן, און דאס איז -
"לאלתר לתשובה, וואס דורך דעם וועט זיין לאלתר לגאולה שלמה ע"י משיח צדקנו בחסד וברחמים". ... פון דער אידישער באפעלקערונג האט זיך אנגעהויבען א תשובה-באוועגונג, און פארשידענע אידישע... האבען אוועקגעשטעלט תשובה-פראפאגאנדע אויף זייער סדר-היום.
אום... רייד און בריף פון כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א וועגען "לאלתר לתשובה" און "לאלתר לגאולה", דרוקען מיר דערביי א זאמלונג פון א... איז דאס די חבלי משיח;
ב) מעורר זיין יעדען צו תשובה אמיתית וחזוק בקיום התומ"צ;
ג)... תפלה בעד כלל ישראל.
בברכת כתיבה וחתימה טובה, לאלתר לתשובה - לאלתר לגאולה.
מנחם שניאורסאהן,
יושב ראש ועד... בראש קובץ מכתבים ושיחות כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, תשובה תהלים משניות בע"פ ותלמידי הישיבות,...
עוד חוברות מכסלו ומטבת.
בברכת גמר חתימה טובה לאלתר לתשובה, לאלתר לגאולה.
מנחם שניאורסאהןיו"ר ועד...
א בעל מום דורכדעם ר"ל, איז די תקנה אויף דעם - תשובה, וואס תשובה מביאה רפואה לעולם.
רפואה איז אבער... ניט,
ביז וואנעט ער קומט צו א העכערען אופן פון תשובה מאהבה רבה מעומקא דלבא שזדונות נעשו... איז עוקר דעם עון מתחלתו.
העלפען צוקומען צו אזא תשובה, וואס עס דארף זיין בכל מאדך (לקו"ת... יו"ט שני של גליות -
בברכת חתימה טובה וגמח"ט, לאלתר לתשובה לאלתר לחיים לאלתר לגאולה,
מנחם שניאורסאהןיו"ר ועד הפועל...
הל' מלכים). וכמ"ש והשיב לב גו'.
והשי"ת יזכנו לאלתר לתשובה שלמה לאלתר לגאולה שלמה, בברכת חג שמח
הרב מנחם מענדל ...
לכל ענינים אלו עי"ז שיתעסק בעבודה זו.
בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה.
מנחם שניאורסאהןיו"ר ועד...
מקומם, כדאי שגם בעתונם ידפיסו ע"ד הלוח.
בברכת לאלתר לתשובה, לאלתר לגאולה
מ. שניאורסאהןיו"ר ועד הפועלהמכ...
אמלא (עי' תו"א ס"פ משפטים) שי"ל שזהו כעין ענין תשובה שלמה שעל ידה באה הגאולה שלמה.
בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה.
לב
נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 418....
לקבל פני משיח צדקנו בקרוב בקרוב ממש.
בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה
יו"ר ועד הפועללג
מהעתקה....
לעשות כל האפשר.
והנני ידידו דו"ש ומברכו, בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה.
הרב מנחם שניאורסאהן יו"ר ועד הפועל...
התפילה בכ"י אחד הוא כו' יש לישב. ואכ"מ).
בברכת לאלתר לתשובה, לאלתר לגאולה,
הרב מנחם שניאורסאהןיו"ר ועד...
הלכה (ברכות ח, א) - לא היו נושאין דבר חי.
בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה
הרב מנחם שניאורסאהןיו"ר ועד...
מעש"ק תולדות נכון הגיעו. ומכמה סיבות נתאחרה התשובה ע"ע. ובא המענה ועל ראשון כו' בזה.
ב... מסבות שבת וסידור בית רבקה, כמ"ש במכתבו.
בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה
מנחם שניאורסאהןיו"ר ועד...
נשלח לכת"ר עניני דפוס שונים בהנוגע להתעוררות תשובה וכו' משיחות כ"ק מו"ח אד"ש, ולפלא שלא... צריך להניח נ"ח עכ"פ בחלון המאיר לר"ה.
בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה,
הרב מנחם שניאורסאהןיו"ר ועד...
גוזר וצדיק מבטלה שזה בא ע"י שעושין מרשע בעל תשובה, וכפי' התרגום ופירש"י (ירמי' טו, יט)... דרז"ל (ב"מ פה, א) הוא ע"י ת"ת לבן ע"ה.
בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה,
הרב מנחם שניאורסאהןיו"ר ועד...
גזירה וצדיק מבטלה, שזה בא ע"י שעושין רשע בעל תשובה, וכפי' התרגום ופירש"י (ירמי' טו, יט)... דרז"ל (ב"מ פה, א) הוא ע"י ת"ת לבן ע"ה.
בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה
יו"ר ועד הפועלמ
קטע האחרון...
עכ"פ צריך להניחה בחלון הסמוך לרה"ר.
בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה.
הרב מנחם שניאורסאהןיו"ר ועד...
יעצט אין די לעצטע צייט פון גלות, און תורה און תשובה זיינען דער איינציקער מיטל צו... דעם גרעסטן רחמנות אויף דעם וועלכער טוט ניט קיין תשובה אין היינטיקער צייט.
פון דעם... אין ערווארטונג פון אייער באלדיקן ענטפער,
בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה,
הרב מנחם שניאורסאהןיו"ר ועד...
שלא הי' ביכלתו, הרי שכרו כזה המרבה. וק"ל.
בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה
הרב מנחם שניאורסאהןיו"ר ועד...
א) היא ללמד את בני עמי הארץ תורה ולהחזיר רשע בתשובה וכפי התרגום ופירש"י על הפסוק בירמי'... מכריע העולם לכף זכות וגורם תשועה והצלה.
בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה,
הרב מנחם שניאורסאהןיו"ר ועד...
כי הוא פני' התורה ונמצא במקום המתברר.
בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה,
הרב מנחם שניאורסאהןיו"ר ועד...
מכבר לידידנו הרה"ח וכו' הרמ"ל שי' עד"ז.
בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה
יו"ר ועד הפועלהשמטה. עיין מה...
מכבר. ותימא שלא הזכיר דבר עד"ז במכתביו.
בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה
מ. שניאורסאהןיו"ר ועד הפועלזה...
מבין הכרח הדבר, ואין לו אהוי"ר (עיין רמב"ם הל' תשובה פ"י סוף ה"א: שמחנכין אותן לעבוד... ועבדי דוד תרצ"ט), אשת חיל עטרת בעלה.
בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה
מח
חלקה הראשון נדפס באגרות קודש...
א - היא ללמד את בני עמי הארץ תורה ולהחזיר רשע בתשובה וכפי' התרגום ופירש"י על הפסוק בירמי'... לכף זכות וגורם תשועה והצלה וכלשון הרמב"ם בהל' תשובה ג' ד'.
בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה
יו"ר ועד הפועלמט
מהעתקה.
...