מצות קידוש ידים ורגלים לעבודה

סג, א

ידו ההמשכה וכמ"ש בזהר ע"פ כשמן הטוב היורד על הראש כו' (תלים קל"ג ב') שהוא המשכת מוחא עילאה דע"ק שנמשך ע"י הכהן ולזאת צריך לקדש ידיו ורגליו שהם בחי' חג"ת נה"י שהם כנגד יצירה ועשי' בכללות העולמות שבאמצעיתם צ"ל ההמשכה למטה כדי להעביר מהם יניקת החיצונים שעיקר התחלתם משם שיצי' הוא בחי' עה"ד טו"ר ויניקתם מצפרני' כידוע והיינו ע"י המים שמטהרים ודוחי' יניקת החיצונים וכל זמן שלא נדחו החיצונים א"א להמשיך גילוי אא"ס שלא יגיע להם ג"כ אך אחר הקידוש אז יהי' ההמשכה (מדברי הרמ"ז פ' עקב) וביאור הענין יובן ממשי"ת אי"ה בענין נט"י: