מצות ק"ש ותפלה

סד, א

מצות (ת"כ) ק"ש ומצוה (תל"ג) תפלה: ע' בסדור שער הק"ש ובשער ר"ה ע"פ אד' שפתי תפתח כו' (תלים נ"א י"ז) גם פי' ברכה ראשונה דש"ע נתבאר בביאורי הזהר ע"פ המאמר פ' בלק שחורה אני ונאוה כו'. ברכת אתה גבור ע' בכוונת המקוה מהבעש"ט ז"ל. ברכת סלח לנו ע' מצוה שס"ד פ"ג. ברכת ראה נא בענינו ע' בענין חנוכה ע"פ רבת את ריבם. ברכת רפאנו ע' תורה ע"פ זה, ופי' רפואה שלימה לכל מכותינו הוא סוד הכאת האורות או"י ואו"ח כשפגעו זה מזה ונפלו ניצוצי' מהם ומזה שרש הויות הכלים כו' ע' בע"ח ובביאור מיוחד ע"ז המתחיל להבין מ"ש בע"ח בענין התהוות הכלים מרשימו של הכאת האורות כו'. ברכת ברך עלינו ופי' מיני תבואתה ב' מיני תבואות שעורים וחטים עמ"ש ענינם מצוה ש"ב ש"ז. ברכת תקע בשופר גדול ע' בתורה ע"פ והי' ביום ההוא יתקע בשופר גדול (ישעי' כ"ז י"ג). ברכת השיבה ומלוך כו' לבדך בתורה ע"פ כבוד מלכותך אברהם אתקין לכורסייא. ברכת ולמלשינים אל תהי ת"ק ו"ה פי' שלא יפרידו ח"ו י"ה מן ו"ה אלא יהי' השם שלם ע' ביאור זה מצוה ג'. ברכת צמח דוד וקרנו תרום נת' בענין דוד שנמשח בקרן נמשך מלכותו כו'. ברכת שמע קולנו עמ"ש ע"פ פקח עיניך הטה אזנך כו'. ברכת רצה ענין שינוי רצון נת' מצוה כ"ה פ"ט. ברכת מודים מהו ההודאה ע'