מצות הקרבת עולה ומנחה

צג, ב

פ' ויקרא (קט"ו) לעשות העולה כמשפטה שנאמר אם עולה קרבנו וגו' (ויקרא א' ג') (קט"ז) לעשות המנחה כמשפטה שנאמר ונפש כי תקריב קרבן מנחה לה' וגו' (ויקרא ב' א'), והנה גם בקרבן העולה נצטוינו להביא מנחת נסכים כמ"ש פ' שלח עמ"ש ע"ז בכתבים שלי במאמר המתחיל להבין מארז"ל כל הקורא ק"ש בלא תפילין כאלו מקריב עולה בלא מנחה וזבח בלא נסכים וכן בתורה ברבים בפ' שלח בפ' נסכים כי תבואו אל ארץ מושבותיכם (במדבר ט"ו ב') שם נת' היטב ענין הקרבנות והנסכים גם בתורה ע"פ לבבתיני בביאורה נת' זה אך ענין קרבן המנחה ע' בדרוש ע"פ וישלח יעקב כו' מנחה לעשו אחיו (בראשית ל"ב ד' י"ד) שפי' מ"ן ח' ה' כלומר המ"ן עולה וממשיך מ"ד ממזל השמיני הנק' ח' לה' היא כנ"י הנק' ה' כידוע בענין בה' בראם: