איסור הקטרת שאור ודבש, ואפיית שיירי מנחות חמץ

צד, א

(קי"ז) שלא להקטיר שאור ודבש שנאמר כל המנחה אשר תקריבו לה' לא תעשה חמץ וגו' (ויקרא ב' י"א), וכן באה מצוה (קל"ה) שלא לאפות שיירי מנחה חמץ ע' בסידור בפי' מזמור לתודה (תלים ק' א') במה שהתודה היתה באה י' חלות חמץ ומשם תבין האיסור בשארי מנחות ע"ש, וענין דב"ש הוא דין דגדלות כידוע בכוונת שופ"ר לכן אסור להקריבו ונת' זה בתורה שנת תקס"ג ע"פ שמות בביאור המתחיל להבין שרש הדברים הנ"ל שרש ענין חלב ודבש כו':