מצות שריפת פרה אדומה

צט, ב

מצוה (שצ"ז) שריפת פרה אדומה שנאמר ויקחו אליך פרה אדומה תמימה וגו' (במדבר י"ט ב') וז"ל הרמב"ם המצוה היא שצונו לעשות פרה אדומה כדי שיהי' אפרה מזומן למי שיצטרך אליו לטהרת טומאת מת כמו שאמר והיתה לעדת בנ"י (במדבר י"ט ט') וכבר התבארו דיני מצוה זו במס' פרה: ביאור הדברים צריך להעתיק אי"ה מכתב ידי בביכעל המתחיל כי ביום הזה יכפר כו', את התורה ששמענו פ' פנחס על המשנה דמס' פרה הכל כשרים לקדש כו', וענין התולעת לא נת' שם אך נת' בתורה ע"פ וידבר ה' אל משה כו' זאת חוקת התורה וביאורה שנת תקס"ה כ"י דו"ח הרב שי':