מצות הזאת מי חטאת

ק, א

מצוה (שצ"ט) דין להזות מי חטאת שנאמר והזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי (במדבר י"ט י"ט), וז"ל הרמב"ם המצוה היא שצונו והורנו במשפטי מי נדה שאמרו שיטהרו בענין אחד ויטמאו בענין אחר כמו שיתבאר בדקדוק מצוה זו עכ"ל וכ' החינוך שזהו עיקר הפליאה שבמצות פרה אדומה ע"ש, ביאור הדברים נת' ג"כ במאמר שעל המשנה הנ"ל דהכל כשרים לקדש כו' אך מה שמטמא את הטהורים לא נת' שם ונת' בביאור למאמר זהר בפ' חוקת פרה דקבילת מן שמאלא כו' משנת תקס"ג כ"י כדו"ח הרב שי':