מצות טהרת המצורע

קד, א

מצוה (קע"ג) טהרת המצורע. וז"ל הרמב"ם סי' ק"י המצוה היא שצונו שתהיה הטהרה מן הצרעת כמעשה הכתוב והוא עץ ארז ואזוב ושני תולעת ושתי צפרים חיות ומים חיים ושיעשה בהם כל מה שנאמר ובזה המעשה בעצמו יטהר האדם כמו שבאר הכתוב הנה כבר התבאר לך כי מיני הדברים המטהרים מן הטומאה ג' מינים אחד כולל ושנים מיוחדים בשני מינים ממיני טומאות, אמנם הכולל הוא הטהרה במים (ר"ל במי מקוה והוא המצוה קע"ה) שהיא טהרה כוללת לכל הטומאות זולת הזב שצריך טבילה במים חיים והמין השני מי נדה והוא דבר מיוחד בטומאת מת (הוא המצוה שצ"ט) והמין הג' עץ ארז ואזוב ושני תולעת ושתי צפרים ומים חיים והוא דבר מיוחד בצרעת וכבר התבארו משפטי מצוה זו כולם ר"ל טהרת מצורע במס' נגעים עכ"ל ובטעמי מצות להרח"ו כ' וז"ל ב' צפרים אלו הם סוד הנז' בפ' ויחי ושחוטה הוא מוח בינה דנוגה והחי' חכמה דנוגה הנק' חיה בסוד והחכמה תחי' את בעליה עכ"ל והנה ענין מים חיים מה מעלתם נגד מי מקוה נת' במצות פרה אדומה (שצ"ז שצ"ט) גם שם נת' ענין עץ ארז ואזוב ושני תולעת יעו"ש:

----------------*---------------

מצוה (קע"ה) שיטבול כל טמא במי מקוה שנאמר ורחץ את בשרו במים וטהר (ויקרא י"ד ט') ע' ביאור הענין בסידור חלק שני בראשית שער השבת שני דרושים נחמדים ע"ז: