הוספה למצות טומאת המצורע

קיג, ב

קד, א. שו"ה יהי כן - אינו מזיק כלום.

והטעם לזה י"ל כי הנה שבה"כ הוא מספי' הדעת, ולכן נק' חטא עה"ד שיש בו טו"ר וכל שלא נודע למטה אינו מזיק כי למעלה מהדעת לא יש שבה"כ וכמו"כ הטעם בפסק ממזר כי ממזר כי ממזר עם הכולל גימטריא רפ"ח והיינו רפ"ח ניצוצין שנפלו בשבה"כ, ובאמת הממזר עצמו אינו חייב בדבר העבירה כלל ולכן כל שלא נודע למטה שהוא וודאי ממזר הוא כשר למעלה מהדעת אין שבה"כ.

בסיום המאמר נוסף שם:

וי"ל כמו ספק טומאה בר"ה טהור, ואפ"ל דמבואר לעיל סעיף ב' ענין אור מים רקיע הם כח"ב והשגת המתיבתא זהו מבחי' בינה הנק' רקיע, משא"כ קוב"ה קדוש הוא מבחי' כתר שהוא למעלה מההשגה וכמו שתוק כך עלה כו' שעומק הטעם זהו מבחי' ח"ס חכמה שבכתר כו', כן יש בתו' ענינים שלמעלה מההשגה וע' במשנה ספ"ז דנזיר יפה אמרת אלא כן אמרו הלכה, ואפ"ל עוד שענין ספק דבהרת ושער לבן