מצות פרי' ורבי' א, א
מצות מילה ד, ב
איסור אכילת גיד הנשה יב, א
מצות ציצית יד, א
מצות תפילין טז, ב
מצות השבתת חמץ, ואכילת מצה כב, ב
איסור אכילת חמץ כד, ב
איסור תערובת חמץ כה, א
מצות הקרבת וספירת העומר כה, ב
איסור שנאת ישראל, ומצות אהבת ישראל כח, א
איסור ערות אחות אשתו כט, ב
איסור ערות אמו ובתו ל, ב
איסור ערות אחותו ל, ב
איסור עבודת כהן בעל מום וכניסתו להיכל לא, א
מצות קידוש השם לג, א
איסור חילול השם לד, א
מצות אמירת קדושה בכל יום לד, א
איסור עבודת האדמה והאילנות בשביעית לה, א
מצוה לדון במקח וממכר לו, ב
איסור אונאה לז, ב
מצות וידוי ותשובה לח, א
מצות משא הארון בכתף מ, ב
מצות נדרים מב, ב
מצות האמנת אלקות מד, ב
מצות אחדות ה' נט, ב
מצות קידוש ידים ורגלים לעבודה סב, ב
מצות נטילת ידים לסעודה סג, א
מצות ק"ש ותפלה סד, א
מצות מחצית השקל סד, ב
מצות קידוש החודש סט, א
מצות נר חנוכה עא, א
מצות קרבן פסח עו, א
מצות דין עבר עברי עט, ב
מצות יעוד ופדיון אמה העבריה פג, ב
מצות בנין מקדש פה, א
איסור לא תבערו אש פח, א
מצות אכילת קדשי קדשים, ושיירי מנחות צ, ב
מצות הקרבת עולה ומנחה צג, ב
איסור הקטרת שאור ודבש, ואפיית שיירי מנחות... צד, א
מצות זכירת ומחיית עמלק צד, א
מצות שריפת פרה אדומה צט, ב
מצות הזאת מי חטאת ק, א
מצות טומאת המצורע ק, א
מצות טהרת המצורע קד, א
מצות תגלחת המצורע קד, ב
מצות מינוי מלך קח, א
מצות עגלה ערופה קיא, א
מצות ברכת כהנים קיב, א
מצות נזירות קיג, א
הוספה למצות טומאת המצורע קיג, ב
שרש מצות התפלה קטו, א