קיצור תניא

קצד, א

פ"א. יקשה על ברייתא שבספ"ג דנדה היה בעיניך כרשע ממתני' פ"ב דאבות ואל תהי רשע בפני עצמך (והפי' של הברייתא נת' פי"ג ופי"ד). יקשה עוד על הברייתא שאם יהי' בעיניו כרשע לא יוכל לעבוד ה' בשמחה (ופי' משנה וברייתא זו נת' מפכ"ט עד פל"ד ושם בסופו נת' תירוץ לקושיא זו) יאמר שכדי להבין זה יש להקדים להבין ה' חלוקות שבגמ' צדיק כו' עד בינוני. ואין פי' בינוני מחצה זכיות ומחצה עונות וצדיק רובו זכיות שז"א אלא לענין שכר ועונש אבל לענין אמיתת שם בינוני אין בו שום עבירה וכמשנ"ת פי"ב בו וצדיק נת' בו פ"י. ובאור הענין הוא עפמ"ש הרח"ו שלכל איש ישראל יש ב' נפשות נפש א' מצד הקליפת נוגה ונק' בהמית וממנה מדות רעות שמד' יסודותי' וגם מדות טובות שבטבע באי' ממנה כי ק"נ כלולה מטו"ר משא"כ נפשות או"ה שהן מג' קליפות הטמאות לגמרי:

פ"ב. יבאר הנפש השנית שבישראל שהיא חלק אלוה ממעל כי בני בכורי ישראל ונמשכי' ממוח האב חכמתו ית' דאיהו חכים והוא וחכמתו א' ואפי' נר"נ של ע"ה שמעשיה מושרשים שרש שרשם שם בחכמה עילאה אלא שירדו וכמו הצפרנים שנמשכים ג"כ מהטפה ומ"ש בזהר שהעיקר תלוי שיקדש עצמו בשעת תשמיש היינו להמשיך לבוש קדוש לנשמת בנו אבל הנשמה עצמה לפעמים נשמת אדם גבוה לאין קץ בא' להיות בנו של נבזה:

פ"ג. יבאר שכל בחי' מנר"נ כלולה מי', ג' אמות חב"ד וז' כפולות חג"ת נהי"ם, ופי' כי חכמה הוא השכל שבנפש המשכלת וכשמתבונן נק' בינה ומה שמקשר דעתו ותוקע מחשבתו בחוזק נק' דעת והוא כולל חו"ג פי' אהבה ויראה שנולדים מהתבוננות זו ושארי המדות הן ענפי האוי"ר:

פ"ד. יבאר שיש לכל נפש אלהית ג' לבושי' שהם מודו"מ של תרי"ג מצות התורה בחי' חב"ד שבנפשו מלובשת בהשגת התורה שהוא משיג בפרד"ס והמדות שהם אוי"ר וענפיהן מלובשות בקיום המצות במעשה ובדבור כי האהבה שרש רמ"ח מ"ע ויראה שרש שס"ה ל"ת, גם יבאר איך שהגם שג' לבושי' אלו שמהתורה ומצותיה נק' לבושי' לנר"נ עכ"ז גבהה וגדלה מעלתן לאין קץ על נר"נ עצמן שהרי אורייתא וקב"ה כולא חד שהיא חכמתו ורצונו של הקב"ה שהוא היודע והדיעה כו' ולית מחשבה תפיסא בי' כלל כי אם כאשר תפיסא ומתלבשת בתורה ומצותיה אזי היא תפיסא ומתלבשת בהקב"ה ממש שאור ה' ממש מקיפה וכמ"ש כצנה רצון תעטרנו שהוא רצונו ית' שבתורה ולכן אמרו יפה שעה א' בתומע"ט בעוה"ז מכל חיי העוה"ב שבעוה"ב אין משיגי' כ"א זיו לבד משא"כ ע"י התורה ומצות תפיסא במהו"ע ממש:

פ"ה. יבאר מעלה יתירה גדולה ונפלאה לאין קץ אשר במצות ידיעת התורה והשגתה על כל המצות מעשיות כי ע"י כל המצות שבדיבור ומעשה הקב"ה