אגה"ק מכ"ק אדמו"ר צ"צ, לעורר לבבם הט'

קצז, ב

אחרת, אבל כי לא מחשבותי מחשבותיכם כתיב (ישעי' נ"ה ח') שהוא ית' ומחשבתו קדוש ומובדל אע"פ שהכל גלוי וידוע לפניו ואין דבר נעלם והשגחה פרטית, ואין אדם נוקף אצבעו כו' (חולין ז' ב') מ"מ אין המחשבה בבחי' התלבשות עד שיהי' שינוי כו' ח"ו אלא כמו קודם שנברא העולם וזהו הלשון גלוי וידוע כו' וזהו ענין זיו והארה כו', וזהו אין קדוש כהוי' שהרי הוי' היינו מה שמהוה מאין ליש בכל רגע והיינו ע"י המשכה מאלקותו ית' בהנברא ואעפ"כ מהותו ועצמותו ית' קדוש ומובדל, משא"כ בשאר השתלשלות עילה ועלול כשהעילה נמשך ומשפיע להעלול הוא מתפעל ומלובש בו ואינו נבדל ממנו, אבל הוא ית' מהוה ואעפ"כ קדוש ומובדל והיינו לפי שאינו ע"י השתלשלות עילה ועלול כ"א ע"י זיו והארה כנ"ל ובזה יובן מ"ש פרעה לא ידעתי את הוי' (שמות ה' ב') ומרבע"ה אמר לו שם הוי' וידעו מצרים כי אני הוי' (שמות י"ד ד'), כי הנה פרעה לא האמין בזה אשר נאמר אני ה' לא שניתי כמיו קודם בריאת העולמות לפי שההמשכה רק ע"י הארה וכנ"ל עד שהוא בחי' קדוש ומובדל אע"פ שמהוה ומחי' מאין ליש, אלא הי' סבור שהבריאה הוא בדרך השתלשלות עילה ועלול ולכן כתיב (תלים קי"ג ד') רם על כל כו' הוי' דקרו לי' אלקא דאלקא דהיינו שלדעתם שם הוי' הוא בבחי' רוממות שאין מקבלי' חיותם משם כ"א משם אלקים שהוא אחר ריבוי השתלשלות עילה ועלול לדעתם לכן אומרים שאחר ברוא אלקי' את השמים ואת הארץ אז עיקר ההשפעה משם אלקים וכך ראוי לדעתם שיהי' שם הוי' בבחי' רוממות כי מה שהוא דרך השתלשלות עילה ועלול והעילה מתלבש בעלול ומקבלים שינויים זה מזה לכן אמר איך אפשר שיהי' ש' הוי' שהוא העילה הראשון מתלבש כ"כ למטה שהרי יהי' זה שינוי גדול אצלו וטהור עינים מראות ברע לכן הי' נכון לדעתם ששם הוי' הוא בחי' רוממות בלי השגחה פרטית ועיקר ההשפעה למטה ע"י העלולים התחתוני' שהם כל צבא השמים ולכן היו עובדי כוכבים ומזלות להעלות מ"ן לע' שרים בכדי שעי"ז ימשיך שפע העה"ז, וז"ש פרעה לא ידעתי את הוי' כ"א ש' אלקים אשר הוא מקור לטבע, וע"י המכות ונסים ונפלאות שלמעלה מטבע המזלות וצבא השמים, אז וידעו מצרים כי אני הוי' ששם הוי' ממש מאיר למטה ג"כ דוקא כמו למעלה וממנו הכל הטבע ושלמעלה מהטבע, והיינו משום כי אני הוי' לא שניתי כלל מאחר שבאמת אע"פ שמשפיע החיות ומהוה מ"מ מהותו ועצמותו הוא קדוש ומובדל מכל העולמות ואין ההמשכה כלל ע"ד עילה ועלול עד שיהי' שינוי ח"ו א"כ מעלה ומטה שוין אצילות עם עשייה גשמיות כחשכה כאורה וכמו שהשגחתו למעלה בעולמות עליונים כך למטה ממש אין שום דבר גדול וקטן שיעשה חוץ ממנו ית' וכמאמר אין אדם נוקף אצבעו כו' (חולין ז' ב') שאול ואבדון נגד ה' כו' (משלי ט"ו י"א) והכל כאשר לכל אין פועל שום שינוי כלל וזהו פי' הוי' אחד היינו כמו קודם שנברא העולם כו' לא שניתי כו' והיינו מפני שהתהוות העולמות רק ע"י זיו והארה בעלמא ולא כמו בעילה ועלול שמהות העילה ממש מתלבש בהעלול כנ"ל ולכן כל העולמות בטילי' במציאות לגמרי באמת:

והנה כנ"י נק' אחת כמ"ש אחת היא יונתי (שה"ש ו' ט') והיינו אחת לשון נקבה שהיא בחי' מקבל מבחי' אחד דהיינו שכל נשמה נקלט בתוכה בחי' אחד דהיינו שיהי' נקבע בלבו בחי' אמונת הוי' אחד שהוא ית' לא שניתי, ולכן הוא דוקא השגחה פרטי' למטה ג"כ כמו למעלה ואת השמים ואת הארץ אני מלא ולית אתר פנוי מיני', אך כדי שיבא בחי' זו בגלוי הוא כמ"ש אחת היא לאמה (שה"ש ו' ט') בחי' אם לבינה תקרא דהיינו ע"י ההתבוננות בק"ש שמע ישראל בעומק דעתו ותבונתו כל חד לפום שיעורא דילי' כו', וכן בשתים לפניה ופסוד"ז שהן ביאור הק"ש להלהיב הנפשות