לא תלבש שעטנז

קצח, ב

לא תלבש שעטנז, שוע טווי ונוז. אפ"ל דכתיב צוה ישועות יעקב ופי' בת"א פ' ויצא ד"ה והי' הוי' לי לאלקים ישועות הם ש"ע נהורין והם בחי' יעקב, ויהודי הלובש שעטנז פוגם שלא יאירו בו ש"ע נהורין, כי ש"ע נהורין זהו וישע ה' אל הבל כמש"ש בת"א, וחיבור צמר ופשתים זהו הבל וקין וע' בזהר קדושים דפ"ו ע"ב, וע"ש ג"כ לשון כלאים, וזהו שוע טווי ונוז נלוז הוא ומליז את אביו שבשמים עליו כו' הפך וישע ה' אל הבל, ואפ"ל שזהו הפנייה להפך כענין ונתתי פני באיש ההוא, ועמ"ש מענין כלאים בבוך ישעי' ע"פ כרם הי' לידידי: