וידבר... במדבר סיני

א

וידבר, במדב"ס, פ"ק דפסחים ו' ב' כתיב הכא במדבר סיני (בפ' בהעלותך גבי ויעשו את הפסח) וכתי' התם וידבר כו' במדבר סיני מה להלן בראש חודש אף כאן בר"ח. לפמ"ש בביאור דבמדבר סיני שהוא בחי' מל' והיינו העלאת מ"ן דמל' בבחי' מדבר שהוא צמאון צמאה לך נפשי ונק' סיני שירדה שנאה על הרע המסתיר מעתה י"ל דמש"ה בחי' זו הוא ענין ר"ח מולד הלבנה שעולה מתוך הסתרה למטה ונעשית נקודה תחת היסוד כמ"ש הרמ"ז ר"פ כי תשא, והרע היונק ממנה נפרד ממנה כמ"ש בפ' חיי דקכ"ב ב' ובג"כ שעיר דר"ח בגין דאתפרש ההוא שדה ממלכא קדישא ולא שריין בההוא שדה ברכאן מהאי מלך, וזהו ממש ענין שירדה שנאה כו' והיינו מ"ש ברבות בשה"ש ע"פ דודי צח ואדום צח לי ואדום למצרים, ועמ"ש בלק"ת בביאור ע"פ במדבר סיני סעיף ד' דמדבר הוא נקודה תחת היסוד א"כ היינו ממש בחי' ר"ח וא"ש דלמדו מבמדבר דהיינו ר"ח.

רבות במדבר פ"א ר"ט ג' באיזו איפרכיא ובאיזו עיר רוממתי קרנם, נמצא במדבר הוא האיפרכיא ואהל מועד העיר, היינו ע"ד מ"ש בזח"ב כי תשא ק"צ רע"א אחרית הימים איהו אילנא כולא כו' ואתא קרא לבררה כו' בהר בית ה' כו', והיינו אחרית הימים הוא כללות המל' שיש ממנה יניקה גם לחיצונים כי מלכותו בכל משלה והר בית ה' זהו הפרט מה שנתברר הטוב, כמו"כ הו"ע במדבר סיני, באהל מועד ששניהם בבחי' מל' אלא שמדבר סיני היא כללות המל' וזהו באיזו איפרכיא, ואהל מועד זהו באיזו עיר, וכמו עד"מ ירושלים לגבי כל הארץ כו'.

בשלשה דברים ניתנה התורה באש ובמים ובמדבר שהם חינם לכל באי העולם, כ"כ ברבות שם, ענין חינם מובן ממ"ש ע"פ ואתחנן שהיא אתעדל"ע למעלה מאתעדל"ת כמש"ש ע"פ אתה החילות.

ד"א כמדבר שהוא הפקר לכל ובגמרא פ"ה דעירובין איתא שהכל דשין עליו כו' היינו בחי' ונפשי כעפר לכל תהי' וזה נמשך מבחי' במדבר לא ישב אדם שם בחי' מצחא למעלה מהשכל, גם מדבר שממה ע"ד והאיש משתאה לה, גם הפקר לכל ע"ד בחי' אין והחכמה מאין תמצא לכן בבחי' זו ניתנה התורה, ואש ומים רצוא ושוב ועמ"ש בענין את ה' האמרת, יביע אמר אש מים ורוח הממוצע למטה כמו למעלה וזהו בחי' מדבר אין ביטול כו'.

באהל מועד, שם פ"ב רי"ד ד' לא יצאו ישראל ממצרים אלא בזכות אהל מועד, הנה ביצי"מ כתי' אני הוי' אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לך לאלקים, כלומר ששם הוי' עצמו יהי' לך לאלקים בבחי' גילוי ממש ולא ע"י שמש ומגן כו' אלא ע"ד מוציא חמה מנרתקה, וכמ"ש בת"א פ'