נשא את ראש בני גרשון

רכה

נשא את ראש בני גרשון גם הם כו'. הנה ענין המשכן (שהוא מיריעות וקרשים ובתוכו הארון וכפורת ומנורה ושולחן) שהלוים היו מקימים ומורידים אותו במדבר, יש כל בחי' אלו בנפש האדם, כמ"ש ושכנתי בתוכם בתוכו לא נאמר אלא בתוכם שבכל נפש בישרא' יש בחי' השראת קדושה שהי' במשכן, ולכן גם עכשיו צריכים לקרא בתורה כל עניני המשכן משום שישנו בנפש האדם כי התורה היא נצחיות, והיינו מ"ש ונקדשתי בתוך בנ"י, וכן ונתתי משכני בתוככם שהוא בחי' משכן שבנפש חלק אלוה ממעל, ויש בו ג"כ בחי' ירידות ועליות ע"י בחי' הלוים כמשי"ת אי"ה.

א) והענין יובן בהקדים לבאר שני כתובים סותרים זא"ז דכתיב את השמים ואת הארץ אני מלא, ופי' אני משמע מהותו ועצמותו ית' הרי משמע שמהו"ע ית' מלא הארץ ממש וגם בשוה לשמים וכתוב א' אומר מלא כל הארץ כבודו, ופי' כבודו הוא כתרגומו זיו יקריה וידוע דהזיו אין לו ערך להעצמיות. אך באמת שניהם אמת כי מלמעלה נמשכים שני מיני השפעות, והוא עד"מ בנפש האדם המתלבש בגוף להחיותו הנה הארתה בגוף היא בשכל בחי' ה"א התפשטותה בגוף להחיותו שהוא רק זיוה ואורה לבד ולא עצמותה כלל שבחי' הזיו והאור שלה מתלבש תחלה במוחין שבראש כמ"ש בלק"א פנ"א ודרך פרט הוא מתחלק לג' חלקים, דהיינו שבמוח הוא משכן השכל בבחי' גילוי מפני שכלי הראש הוא כלי הראויה לקבל אור השכל ובלב שורה המדות שהוא כלי הראויה לקבל המדות וברגלים מתלבש כח ההילוך שהם כלים הראוים לקבל כח ההילוך בלבד. ונמצא מתחלק חיות הנפש לפי מזג כלי הגוף, דכמו שבדרך כלל נחלק כלי הגוף לג' בחי' שהם ראש ואמצע הגוף ששם הלב וגם הכרס ובני מעיים ואח"כ הרגלים, כמו"כ מתחלקת חיות הנפש לג' בחי' הנ"ל, ובאמצע הגוף חצר הכבד שהוא פרסא המפסיק בין איברי הנשימה לאיברי המזון בכדי שעי"ז ידחו הפסולת ויוצא לחוץ והוא כענין שמאל דוחה, (וימין מקרבת שהוא בחי' ההבדלה בין טוב לרע ולבחור בטובו ולקרבו ע"י ימין מקרבת כמשל כח המושך ולמאוס ברע ולדחותו לחוץ ע"י שמאל דוחה כמשל כח הדוחה את המותרו' כו' כנ"ל), והנה כל בחי' החיות הנ"ל הנמשך בכל האברים הנ"ל הוא רק בחי' זיו והארה לבד מעצמות הנפש שאינה בגדר התחלקות כלל רק שבבחי' הגילוי והזיו שלה ימצאו הכחות הנ"ל, וראשית הגילוי והזיו הזה הוא במוחין שבראש ומשם מקבלים כל האברים הכח השייך לכאו"א בבחי' הארה והמשכה מהחיות שבמוחין ע"י התחלקות מתחלה בלב ובדם וכנ"ל.

זהו דרך ואופן א' בהתפשטות החיות מהנפש בגוף, והנה ידוע מארז"ל מה הנשמה ממלא את הגוף כך הקב"ה ממלא את כל העולם כולו וכמ"ש למעלה שמאוא"ס ב"ה נמשכים ב' מיני השפעות להעולמות דוגמת הנפש בגוף ע"כ כמו שנת' ענין התפשטות החיות מהנפש בגוף שבבחי' פנימי' ובבחי' גילוי ותפיסה בתוכיות כלי הגוף כנ"ל, כך הוא ג"כ למעלה והוא הנק' ממכ"ע שבדרך פרט מתחלק ג"כ לג' בחי' בי"ע שבפסוק לכבודי בראתיו יצרתיו אף