וידבר כו' שאו כו' לגלגלתם

ג

וידבר כו' שאו* כו' לגלגלתם פי' לקשר רצון התחתון הנמשך מבחי' ראש ומוחין המלובשי' בגוף ונפש, ולחברו ולהעלות למעלה לגלגלתם שהוא שרש הנשמה כמו שהיא בבחי' מקיף וכמ"ש ואתם הדבקים כו'. וסה"ע זהו המשכה מלמעלמ"ט מרצה"ע לרצה"ת וזהו לרצונכם והיינו ע"י אהל מועד ונועדתי ונודעתי וזהו תורה שנק' בית אמי וחדר הורתי כו', וצריך לזה כהנים ולוים כו'.


* שאו: מה שנשאר מהמחיקות — נכתב בריש העמוד.