נשא את ראש בני גרשון

עד

נשא את ראש בני גרשון גם הם, פי' נשא ע"ד ומשנאיך נשאו ראש ות"י תלים פ"ג זקיפו רישא, וברבות בראשית פ' י"ב קוממיות תני ר' חייא בקומה זקופה ולא יראים מכל ברי', ולכאורה צ"ל הלא ארז"ל בפ"ק דקדושין דל"א א' כל ההולך בקומה זקופה כאלו דוחק כו' ופי' בסהמ"ק שם כי השראת השכינה מל' היא על ח"ע כח מ"ה אין, וכשהולך בקומה זקופה יש א"א להיות עליו השראת השכינה, וזהו כאלו דוחק כו', וי"ל בזה ב' פירושים הא' שהשכינה כפופה ע"י עוונות האדם שגורם השפלה לה' הקלי' שרש יצה"ר, ואני בתוך הגולה ישפילנה ישעי' כ' ה' גלו שכינה, והג' זיכוך שעבוד מל' תמורת גיהנם זיכוך חטא ועון ולכן דיו לעבד, ע' בר"ח שער הענוה פ"י בד"ה וכאשר יזכור, אבל לע"ל שתהי' בזקף גדול כמש"ש ממ"ש בזח"ג קצ"א ב' וה' הולך זקף, זקיפא דרישא, וא"כ גם הצדיקי' נושאי כלי ה' ילכו בקומה זקופה וזהו נשא, וביאור הענין ארז"ל אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש, באו"ת באגדות דל"ו ב' ראש שכינה ומתפלל על הכבדות שבראש, כי מה שחסר לך יש בשכינה כבי', י"ל חסרון ע"ד חוסר כל, מכל מלמדי, מרוב כל, ובג' חוסר, וראי' לדבריו ממד"ר אמור ל"ב וגולה ח"א גולה וח"א גאולה בזמן שאין בהמ"ק גולה כובד, לע"ל גאולה קומה זקופה, אין שייך כובד ראש. גם י"ל קומה זקופה ע"ד זאת קומתך דמתה לתמר קאי על חמ"ו שלא השתחוו לצלמו דנ"נ ועמדו בקומה זקופה, אמיתית הביטול לה' ולא לד"א, וכמארז"ל אין השכינה שורה אלא על בעל קומה, ג"ר כח מ"ה, אהבה יש קוממיות מאה ע"ס, פי' משא"כ בלי ג"ר אין הקומה זקופה כ"כ, ועיקר קומה זקופה כשמאיר כתר מזלי' שע"ז נסתפק ריב"ז אינו יודע באיזה דרך, למע' מן הדעת עליי' המל' שוין בקומתן וגבה מאד לע"ל, והפי' הב' כפשוטו אינו משום דיו לעבד כ"א מצד מכה"כ הגם כי גם עכשיו מכה"כ, אך זהו בהעלם, והאדם יש ודבר נפרד, וכשהולך בקומה זקופה שוכח ודוחק רגלי, לע"ל כשיהי' ונגלה כבוד, הביטול בנשמות ע"ד אצי' אין הקומה זקופה יש כי לא יהי' האדם נפרד, אין בו לא אכילה חיות מרוחני', חייך חיי החיים מד"ר משפטים פל"א ואתה מחי' דוגמת ע"ס איהו וגרמוהי, וע"ד משה בהר לחם לא אכל ויהי שם עם בטל וכן עתידי' צדיקים שיאמרו לפניהם קדוש והיינו מפני שיקראו ע"ש פרש"י שמם הוי' ולכן ההילוך בקומה זקופה ז"ע הגבהת שיעור קומה וא"ז ח"ו יש כ"א וזוקף בשם הגבהת הראש לקבל השגת אלקות ביתר שאת כמו בכריעה עיין בסידור בד"ה אד' שפתי כן הקומה זקופה דלע"ל הגבהת חב"ד לקבל אא"ס, ע' בזח"ג פנחס דרנ"ז א' זוקף בשם עי"ז מעלה השכינה דכתיב נפלה להיות אקים את סוכת, שהקימה הוא ע"י הוי' שזהו פי' חיוהי לפי' האריז"ל א"כ יש קומה זקופה שמגביה את השכינה, שה"ע זקיפת הקומה עד"ז הוא קומה בקוממיות, ולכן משה הי' בעל קומה שהי' בטל, ולכן ונתתי ע"ד בי נשבעתי. ולפ"ז יובן פי' נשא דבני קהת ובני גרשון נושאי המשכן, להיות כי נושאי הארון והכלים והיריעות מקיפי' לכן לא היו צריכי' לכובד ראש כ"א נשיאות ראש קומה זקופה להעלות כו', משא"כ בני מררי מרירות בחי' כובד ראש לא נאמר בהם נשא, ובזה יובן שא'