שלח לך אנשים

תלט

שלח לך.

א) סוטה ל"ד ב' לך לדעתך אני איני מצוה אותך כו', בלק"ת פ' שלח בד"ה וישלח יהושע ובחי' מרגלים ששלח משה לבחון מהות אהוי"ר וזהו א"א אלא בבחי' משה פני משה כפני חמה ואינו שוה לכל נפש וע' בסש"ב פי"ד בענין בראת צדיקים כו'.

ב) בנא"ל * פי' שלח לך אנשים דע"י המצות נבראים מלאכים כו' והיינו שלח שתעשה המצות ותשלחם למעלה לשורשם ולך דייקא עכ"ל (ועמ"ש ע"פ ביום הח' שלח), ויתורו ע"ד תור כשר בתורים שהם הצדיקים הגדולים (ועמ"ש ע"פ ובהגיע תור אסתר ובענין נאוו לחייך בתורים וקול התור נשמע בארצינו כו'.

ג) במא"ע* פי' בענין ידיעה ובחירה וזהו אני איני מצוה, וזהו לדעתך כי קמי' ית' בידיעה העליונה ידע מה שעתיד להיות, ואעפ"כ לא מנעו כי הבחירה נתונה, ומ"מ לדעתך ע"י הדעת דמשה יוכל לבחור בטוב כו', וע' בתוי"ט באבות במשנה הכל צפוי והרשות נתונה מ"ש בש' המדרש ב"ר פכ"ב, וע' בקהלת רבה ע"פ את הכל עשה יפה בעתו אפי' מחלוקת שבין רחבעם כו', ושם ג"כ הריני מקיפן במדבר מ' שנה.

ד) מהרש"א שם דהי' להם להאמין שהיא טובה כו' ועו"ש בשם הרמב"ן כי גם במלחמות אלו שהיתה תשועת ה' הלכו לפי הטבע קצת כמ"ש סוס מוכן למלחמה ולה' התשועה והבחיי האריך בזה. וא"כ י"ל אני איני מצוה אותך להלוך לפי הטבע אפי' קצת כו'. והנה גם במלחמה דעמלק שהו"ע התפלה שעת צלותא כו' שייך כן להלוך לפי הטבע כמ"ש כי בתחבולות תעשה לך מלחמה כו' ע' עוד מענין שלח לך בבחיי פ' בלק גבי אם לקרוא לך כו'.