תרלו

כי אין טעם לרצון העליון כלל, והיינו בחי' תרי"ג ארחין דגלגלתא שחופף על בחי' ח"ס דא"א וכמ"ש במ"א, ולזה הטעם נמשל התורה לבחי' מזון כמו עד"מ שנקלט בקרב איש כו' כך ההשגה שבתורה נתפסת ונקלטת במוח האדם כו' עכ"ה ממו"ח ז"ל), ונמצא מובן מכל זה שההפרש אשר בין תורה למצות היינו ממש ההפרש אשר בין בחי' ממכ"ע לבחי' סוכ"ע שהרי מבואר למעלה שבחי' סובב הוא בחי' הלבוש ובחי' ממלא הנה בא בבחי' גילוי למקבלים כדמיון המזון שהוא בבחי' או"פ כו', וכך המצות שרשם בבחי' לבוש סובב כו' שהוא העונג הנעלם כנ"ל, והתורה בבחי' מזון בבחי' או"פ.

ה) ובכל הנ"ל יובן שורש ענין מצות ציצית. דהנה כתיב לבושי' כתלג חיוור ושער רישי' כעמר נקא פי' לבושי' היינו כמו עד"מ הטלית שאדם לובש ומתעטף, וכענין מארז"ל פ"ק דר"ה די"ז ע"ב מלמד שנתעטף הקב"ה, וזהו ענין עוטה אור כשלמה, וזהו ענין לבושי' כתלג חיוור כמו הטלית באדם שהוא לבן, והוא בחי' לבוש להלביש ולהקיף אותו ותלוין בו ל"ב חוטין דציצית בד' כנפות, כך בטלית שיתעטף בו הקב"ה שהוא עצמות המאציל נא' לבושי' כתלג חיוור כמראה לבן דוקא והוא בחי' לבוש ומקיף של אבי"ע דהיינו בחי' סוכ"ע (ועמ"ש מזה בת"א בביאור ע"פ יביאו לבוש מל') שהוא בחי' העונג והרצון הנעלם בעצמות המאציל שא"א לבוא לידי גילוי גם בנשמות בג"ע העליון כו', ול"ב חוטין דציצית הקשורין בטלית היינו בחי' ל"ב נתיבות חכמה שנמשכים מהרצון בבחי' ממלא כנ"ל שהוא בא בבחי' א"פ דוקא כנ"ל, והיינו בחי' חכמ' שבתורה שנותנת השגה וטעם לכל המצות כנ"ל באריכות, וזהו ושער רישי' כעמר נקא פי' עד"מ השערות שרשם הן בחי' יניק' והמשכ' חיצוניות ממותרי המוחין שהן הארות מצומצמות מאד שנמשך דרך חלל השערה וכמ"ש במ"א באריכות וכמו"כ הוא ענין ובחי' ל"ב נתיבות חכמה כי הנה עד"מ הנתיב שהוא שביל קצר מאד להילוך אדם יחידי ואמנם תועלת הוא כדי שיבא מעיר לעיר או משדה לשדה וכיוצא, כך בחי' הילוך אור והמשכה שנמשך מעצמות אור א"ס בבחי' צמצום מן העצמות הוא שנק' ל"ב נתיבות של חכמה דהיינו שיהא נמצא בחי' החכמה שבתורה ליתן טעם לכל מצוה ולפרשה ולבארה בין בנגלה בין בנסתר כנ"ל, והכל רק בחי' המשכות מצומצמות מן העצמות כדמיון הנתיב שהולך מעיר לעיר כו', ואמנם כמו שהנתיב מביא את האדם מגבוה לנמוך עד מטה מטה כו', כך בחי' החכמה שבתורה נמשכת למטה מטה להתלבש בכל עולם ועולם כפי מה שהוא עד עולם השפל הזה שנתלבשה התורה בענינים גשמיים כמו בתרומות ומעשרות וכיוצא, וכמו"כ בכל עולם מתלבש כמו ערך מדריגות עולם ההוא מאחר שהחכ' באה בבחי' השתל' א"פ כמו המזון כנ"ל וע"כ היא באה בבחי' א"פ