תרלח

הטלית אלא מביאין חוטין של צמר מבחוץ שלא מן הטלית ונותנין בכנפות הטלית וקושרין אותן שם, וכמ"ש ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם שצריך להיות הציצית נקשרים על כנפי הטלית כמו דבר זר הנקשר ומתאחד, וזהו תעשה ולא מן העשוי. אך הענין יובן ע"פ מ"ש בזוהר פ' אחרי דע"ג ע"א ג' אינון מתקשראן דא בדא קוב"ה אורייתא וישראל וכל חד דרגא על דרגא סתים וגליא. והנה מן הקשר הזה שישראל מתקשראן באורייתא יובן בחי' הקשר השני שהתורה מתקשרת בקוב"ה, ומתוך קשר זה השני דאורייתא בקוב"ה יובן ענין הקשר הציצית בטלית. דהנה לכאורה אינו מובן ענין התקשרות של ישראל בתורה האיך יש באפשר לבע"ג נפרדים יש מאין להתדבק ולהתקשר ממש בתורה שהוא חכמה אלקי' והוא המדע כו'. אך ענין קשר זה היינו כמו שאנו רואים בנפש האדם העוסק בתורה שמשים כל שכלו ורוח בינתו בעסק זה הרי כל כחות נפשו מתאחדת ומתכללים באותו דבר הלכה שעוסק והגם שנפשו היתה בחי' יש נפרד לעצמה קודם עסקה בתורה, אך בעסקו בד"ת מתקשרת ומתאחדת בד"ת והרי זה כמו שצוררין דבר בדבר וקושרין אותן יחד עד שמתאחדין יחד כו', כך הנפש צרורה בצרור החיים ומתאחדת בד"ת שעוסק בכל כח שכלו ורוח בינתו, וזהו הנק' קשר ויחוד שמחברין דבר נפרד כמו הנפש שמתאחדת בתורה (הג"ה וכמ"ש קשרם על לוח לבך, והנה בכל קשר צ"ל שני קשרים זעג"ז ואם לאו אינו קשר של קיימא, וזהו ע"ד הנ"ל שבכל דרגא יש סתים וגליא בישראל סתים וגליא הוא בחי' ישראל ובחי' יעקב וכן בתורה יש סתים וגליא, וצ"ל התקשרות ב' המדריגות שבישראל בב' המדריגות שבתורה, והיינו ע"י לימוד הנגלות שבתורה, וגם לימוד האגדות שהם פנימי' התורה, וכמ"ש באדר"ן פכ"ט כל מי שלמד הלכות ולא למד אגדות טעם טעם חכמה ולא טעם טעם של יראת חטא כו', והרי אם אין יראה אין חכמה, וכמו"כ אם אין חכ' אין יראה, לכן צ"ל ב' קשרים שעי"ז יתקשר באמת בהתורה, וזהו מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל.

קיצור. שצ"ל ב' קשרים בכל קשר בחי' סתים וגליא שבנפש יתקשר בסתים

וגליא שבתורה עכ"ה).

וככה יובן בחי' קשר השני דאורייתא בקוב"ה, דכמו שאין ערוך לנפש בע"ג עם התורה בחי' חכמה האלקי' כך יותר אין ערוך לתורה עם עצמות אלקות, כי עצמות אוא"ס חכים ולא בחכמה ידיעא ונבדל בערך מן החכמה עד שהחכ' נק' לגבי' בחי' עשייה ויש נפרד מבחי' אין, וכמ"ש והחכ' מאין תמצא, וכנ"ל בפי' ל"ב נתיבות חכמה כו', אך כמו שהנפש מתקשרת ומתאחדת בתורה כנ"ל כך התורה אע"פ שהוא בחי' יש נפרד מן העצמות מ"מ נכללת ומתאחדת בעצמות כמו שצוררין דבר בדבר כו' כדמיון קשר הנפש בתורה כנ"ל (הג"ה ואפ"ל שקשר זה שיהי' התקשרות התורה בהקב"ה ממש זהו הנמשך ע"י שישראל מתקשראן באורייתא כי כל הקורא ושונה הקב"ה קורא ושונה כנגדו נמצא עי"ז ממשיך גילוי אור א"ס בחכמה, וז"ש בזח"ג פ' פנחס דרכ"ב ע"ב דהמע"ה הי' מחבר תורה שלמעלה עם הקב"ה ועמ"ש בלק"ת בד"ה שה"ש בפי' ב"פ חתן כו', ומ"ש בתו"א פ'