תרמ

ג"כ ענין קטורת לשון קשר, וקשר תש"י ותש"ר י"ל יחוד שכינתא תתאה ויחוד שכינתא עילאה. והפרדס והמ"א פירשו קשר חג"ת או נה"י וגם זה אמת. והנה לפי"ז ענין ישראל מתקשראן באורייתא י"ל תורה נק' חתן ונש"י נק' כלה, א"כ הוא יחוד חתן וכלה שנש"י מקבלים טיפת חכמה כו', והנה כל קשר צ"ל ב' קשרים היינו מ"ן ומ"ד שמתקשרים יחד, וגם להעיר מענין מאלמים אלומים שהם ג"כ כמו אגודות וקשרים היינו שמאספי' המ"ן ומקשרים אותם יחד להיות אגודה א', ואז אח"כ ותשתחוין לאלומתי שהוא בחי' יוסף הממשיך מ"ד כו' ועיין בד"ה שחורה אני, הנשמה כמו שהיתה למעלה טהורה היא, ואח"כ נעשית דבר נפרד בראת כו', ואעפי"כ נאוה שעי"ז נעשית כלה, והוא התקשרות יותר מבתחילה, א"כ זה שנפרדה גורם הקשר, ולולי שנפרדה לא באה לקשר זה א"כ הקשר בחי' גבוה יותר ממה שהיתה תחלה דבוקה בשרשה בחי' בנות ירושלים שהרי עי"ז שנעשית בחי' כלה עי"ז והי' לבשר אחד ממש, וגבוה גם מבחי' אחותי וזהו אחותי כלה אחותי רעייתי, ועד"ז ממש יובן ג"כ בקשר דתורה דהנה נובלות חכמה שלמעלה תורה, וזהו ענין השערות כשהם מחוברים למוח שעכ"ז אף שהם מחוברים הם רק מותרי מוחין וכמ"ש בביאור ע"פ תורה צוה אכן ע"י נש"י שיקבלו התורה ממשיכים בהתורה מעצמיות חכ' שלמעלה כמש"ש ובד"ה זכור את יום השבת בענין חכמות בפ' יתרו כנ"ל, וזהו לעשות את התורה בד"ה השמים כסאי, עוסק בתורה לשמה לשם התורה עצמה, והוא ענין המשכת כשמן הטוב כו' על השערות, וזהו תעשה דוקא ולא מן העשוי, וזהו ענין הקשרים, וענין ה' קשרים ה' יסודות דה' פרצופים, וכמו ה' קולות דתורה, וקשר זה דוקא אחר שירדה התורה למטה ולא בשמים היא כו', ונפרדה עד"מ מחש"מ או כי כולם בחכמה עשית עשייה נפרד הכח כנזכר בד"ה מי יתנך אזי דוקא מקשרים אותם בהקב"ה ממש, ועיין בד"ה זכור ושמור העלאת אדם שהוא תורה לבחי' כי לא אדם הוא, וכנגד ב' קשרים הנ"ל הם ב' זכירות הא' וזכרתם שהתומ"צ נק' זכר ונש"י כלה זהו קשר דישראל מתקשראן באורייתא, ואח"כ למען תזכרו שתהי' אתם זכרים ומשפיעים בהתורה להמשיך בה בחי' עצמיות חש"מ כו', ועמ"ש סד"ה ביום השמיני עצרת בענין שמחת תורה שהתורה שמחה ע"י עוטה אור כשלמה כו', ואפ"ל ג"כ דהתקשרות נש"י באורייתא היינו התקשרות בריאה באצילות וקשר השני דאורייתא בקוב"ה היינו אצילות בא"ס, וזהו ענין שם מ"ה דאיהו אורח אצילות אורח הממשיך א"ס באצילות וכענין ושמרו דרך הוי' כו', וי"ל ב' קשרים הנ"ל היינו ב' בחי' חתן בד"ה שיר השירים.