תרמא

ובכל זה יובן טעם מצות ציצית שא' בפ' זו וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה' כו' שע"י ראיית החוטין התלוים בד' הכנפות יזכור אדם על כל המצות ולהיות עוד התועלת מזה ממילא שלא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם כו' ולכאורה אין טעם לזכירת המצות בהסתכלות זאת, ומה גם שממילא עי"ז ולא תתורו כו'. אך הענין הוא דמ"ש אשר אתם זונים אחריהם הענין הוא כי הנה בחי' משפיע ומקבל עילה ועלול ברוחניות המשילו המקובלים לבחי' זכר ונקבה, בחי' משפיע לזכר ובחי' מקבל לנקבה, וידוע דכנס"י נק' כלה בחי' מקבל וכמ"ש אתי מלבנון כלה ונק' ג"כ ארוסה כמ"ש וארשתיך לי לעולם כו'. והענין הוא שכנס"י מקודשת להקב"ה להיות לו דוקא בחי' מקבל דהיינו שתקבל המשכת תענוג מהמשכת אוא"ס דוקא, והוא שתקבל המשכת תענוג ורצון העליון אשר במצות כנ"ל, וז"ש וארשתיך לי בצדק ומשפט דוקא ולא תקבל תענוג ורצון זר זולת זה העונג העליון כמ"ש ועמך לא חפצתי כו', אבל מי שממשיך את לבו אחר תענוגים זרים מתענוגי עוה"ז זולת זה הרצון והעונג העליון אשר חלק ה' אותן והפרידן מיחודו כו' ה"ז כמו אשה מנאפת תחת אישה שמקבלת המשכת תענוג מבעל אחר זולת בעלה שנק' זונה כידוע, וז"ש ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם להיות בחי' זונה לקבל תענוג ורצון זר בלתי לה' לבדו, ואמנם ע"י הסתכלות העינים בחוטי הציצית כמ"ש וראיתם אותו כו' אזי ממילא ולא תתורו כו' להיות בחי' זונים כו', והטעם הוא כי הנה בהסתכלות האדם בחוטי הציצית הנה יבין וישכיל כי הן הנה ל"ב נתיבות חכמה הנמשכות ומתפשטים מאור א"ס ב"ה בבחי' הארה בעלמא כמו עד"מ השערות הנ"ל, כדי להיות בחי' ח"ע מתלבשת למטה מטה מעולם לעולם כנ"ל עד שתרד ותתפשט גם בעוה"ז השפל בענינים הגשמיים כמו התורה הנגלית לפנינו, ועכ"ז הן מקושרים ומיוחדי' בבחי' הטלית שהוא בחי' סוכ"ע כנ"ל, וקשר זה בחי' יחוד והתכללות הוא כמו שצוררין ומתאחדין דבר בדבר כנ"ל, ובחי' סוכ"ע שנק' לבוש עליון כנ"ל, הרי הוא למעלה רם ונשא מאד עד אין קץ למעלה מעלה ממדריגת החוטין בחי' ח"ע, דלכך בחי' הח"ע שבחוטין אינן נחשבים מגופו של טלית רק קשורין ומיוחדין עמה בלבד כנ"ל, וא"כ בראי' והסתכלות כזאת הרי יזכור האדם על שורש המצות כולן שהם בחי' לבושי' דטלית כנ"ל בחי' מקיף כו' ועי"ז יגיל וישמח לבו ויתענג בראי' זו יותר מרוב כל דהיינו גם מכל חיי העוה"ב שנק' רוב כל כי בג"ע ועוה"ב אין שם רק בחי' הארה וזיו וגילוי העונג בעלמא מעצם התענוג העליון הפשוט כנ"ל, ובחי' חוטי הציצית כאשר מתאחדים בטלית בכנפיו הרי הן מתאחדים וכלולים בעצמות התענוג וברצון הפשוט שנק' לבושי' כתלג חיוור כנ"ל שהוא בחי' סובב כנ"ל, ולזאת ממילא ישליך מלבו כל מיני תענוגים זרים שבעוה"ז שהן רק בחי' פסולת ושמרים היותר אחרונים כנ"ל ולא ימשיך לבו אחריהם להיות מקבל תענוג מהם בבחי' נוק' שנק' זונה כנ"ל, והיינו מ"ש ולא תתורו כו' אשר אתם זונים אחר וראיתם אותו וזכרתם כו', כי ע"י ראייה וזכירה זאת ממילא ולא תתורו אחרי לבבכם להיות זונים כו' (ושורש הטעם מבואר בע"ח שהתכלת בחי' א"מ שמסמא עיני החיצונים כשמסתכלים בו ולהיפוך בקדושה הנה כשמסתכלים בו הוא בחי' שומר מכל רע כו').