תרמב

וזהו למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי. פי' אחר שבבחי' ראי' וזכירה הנ"ל בחוטי הציצית שיזכור על שורש המצות אשר בטלית כנ"ל, הנה אח"כ יעלה ויבוא האדם למדריגה יותר גבוה והוא מ"ש למען תזכרו כו' פי' שתהי' אתם בבחינת זכרים דהיינו בחינת זכר המשפיע, והיינו ועשיתם את כל מצותי שתהיו אתם המשפיעים והממשיכים את כל המצות ולהיות המצות נמשכים על ידכם דוקא. והטעם כי בראי' זו והסתכלות הנ"ל יתקשר האדם בעצמות סובב כל עלמין כנ"ל, הרי משם יוכל להמשיך בחי' הגילוי מן ההעלם דהיינו שכל בחי' לבושי' שהוא בחי' עונג העליון שבעצמות א"ס בהעלם שיבא לידי גילוי דוקא, שזהו תכלית השלימות כאשר בחי' ההעלם עצמות דסוכ"ע בא לידי גילוי בבחי' ממלא דוקא ולא תהא המשכת בחי' ממכ"ע בבחי' זיו בלבד כמו עכשיו אלא בחי' העלם העצמות דוקא יבא בבחי' גילוי וכידוע. והנה תכלית השלימות הזה שהוא גילוי ההעלם של העצמות לא יהי' רק בזמן תחיית המתים דכתיב אז עין בעין נראה אתה ה' כו', אבל גם בעוה"ב דעכשיו שהוא בחי' הארת הזיו בג"ע לנשמות לא יש בחי' השלימות הזה כי הרי אמרו שביו"ד נברא העוה"ב הרי אינו אלא רק אות א' הבא מן ההעלם כו' משא"כ בתחה"מ שיהא בחי' גילוי אור א"ס ממש מקור המצות הנק' סוכ"ע כנ"ל, ואמנם תכלית השלימות הזה לעתיד גם בזמן תחיית המתים אינו אלא ע"י מעשה המצות בפו"מ כל משך גלותנו עכשיו, ולזה רמזו רז"ל דיפה שעה אחת בתשומע"ט בעוה"ז מכל חיי העוה"ב מעשים טובים דוקא, שהן מעשה המצות, לפי שמקורם ושרשם למעלה הוא ממש בחי' עצמות אור א"ס הנק' סוכ"ע שהוא עצמות עונג העליון שלמעלה הרבה מחיי העוה"ב כנ"ל שחיי עוה"ב לא נברא אלא ביו"ד שהוא בחי' צמצום גדול, ולכך ע"י מעשה המצות עכשיו דוקא יבא בחי' גילוי סוכ"ע לעתיד מפני שכל דבר עולה לשרשו דוקא כי רוח אייתי רוח כו', וזהו למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי ע"ד שיהי' לעתיד שיומשך ממקור המצות כנ"ל, והיינו פי' תזכרו לשון עתיד.

אני הוי' אלקיכם אשר הוצאתי כו'. פי' אני ה' אלקיכם הנה כתיב כי שמש ומגן הוי' אלקים פי' כמו עד"מ השמש עם המגן שהמגן הוא המסתיר לעצם השמש, כך שם הוי' נמשל לעצם השמש המאיר לארץ ולדרים, ובחי' אלקים הוא בחי' המגן ונרתק לשם הוי' להעלים ולהסתיר עצם מאורו להיות אור השפע נמשך למקבלים בבחי' הצמצום מאין ליש כו', וביאור הענין ידוע כי שם הוי' כולל כל עולם האצי' דשם איהו וחיוהי כו' דהיינו בחי' יחו"ע שהוא בחי' ביטול ממש באור א"ס ואין עוד מלבדו כו', והיינו בחי' סוכ"ע הנ"ל דקמי' כחשיכה כאורה כו' שוה ומשוה כו' להיותו בבחי' עצמות אלקות שלמעלה מבחי' השפעה חוץ ממנו כמו מאור גופו של שמש בעצמו כו', אבל בחי' ממכ"ע הבא בגילוי אור למטה בסדר המדריגות מעלה ומטה רוחניות וגשמיות כנ"ל באריכות הוא ע"י בחי' שם אלקים המכסה ומסתיר לשם הוי' ונק' יחו"ת כידוע ומבואר בכמה מקומות, וז"ש כי שמש ומגן הוי' אלקים, ולעתיד הקב"ה מוציא חמה מנרתקה דהיינו מ"ש ונגלה כבוד הוי' דוקא כמ"ש במ"א), והנה ידוע דתכלי' השלימות הוא שיהי' הוי' בבחי' אלקי' דהיינו בחי' סוכ"ע עצמו יבא בבחי' גילוי מן ההעלם,