שלח לך אנשים תלט
שלח לך אנשים תלט
בלק"ת ר"פ שלח בד"ה שלח לך תנט
אלה שמות האנשים תסה
והימים ימי ביכורי ענבים תסו
ויהס כלב תסו
ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו תסו
הגהות לד"ה טובה הארץ מאד [בלקו"ת] תסח
ועתה יגדל נא תסח
ד"ה ועתה יגדל נא תעה
ועתה יגדל נא תעט
ועתה יגדל נא תפו
ביאור ע"פ ועתה יגדל תצג
ועתה יגדל נא תקט
ואולם חי אני תקי
ואולם חי אני תקי
ואולם חי אני תקכז
במדבר הזה יתמו תקכט
להבין ענין מארז"ל כל הקורא ק"ש תקל
בבואכם תקלד
והיה באכלכם מלחם הארץ תקלד
קיצור ממ"ש ע"פ והיה באכלכם מלחם הארץ תקמ
כי דבר ה' בזה תקמג
דבר אל בנ"י ואמרת אליהם ועשו להם ציצית תקמד
ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת תקסז
ועשו להם ציצית תקעו
להבין שרשי הדברים האלה תקצ
הגהות על ד"ה ועשו להם ציצית [שבסידור] תר
והי' לכם לציצית תרג
למען תזכרו תרח
ביאור על והי' לכם לציצית שבלקו"ת תרט
ביאור ע"פ והי' לכם לציצית תרכא
למען תזכרו תרכו
אני ד' אלקיכם אשר הוצאתי תרמד
ביאור הדברים ע"פ אני דפ' ציצית תרמז