ויקח קרח

תרנט

ויקח קרח. סנהדרין דף ק"ט סע"ב כל הפסוק. יר"ק בושה א' ואית מאן דלא ירא שבת דא קרח דהוי מתלוצץ בציצית ומזוזה דאיהו רמיז למטרוניתא מלכא דשבת עכ"ל. עמה"מ שער עולם התהו פל"ב ד"כ סע"ג קין נתגלגל רוחו בקרח. שער או"א פל"ו דע"ו א' צדיק כתמר יפרח ס"ת קרח נלע"ד שצ"ל ק ר ח ע"ד כל חכמי ישראל לפני כקליפת השום חוץ מן הקרח הזה, ועמ"ש ע"פ הזהר פ' תזריע דמ"ח ע"פ ואיש כי ימרט ראשו קרח הוא טהור הוא. שער קרית ס"פ ק"ו ויקח קרח לקח מהעופרת של קין קינא דמסאבותא כו'. רבות ויחי פצ"ח דק"ט א' (שהוא קי"ו א') בקהלם אל תחד כבודי בשעה שהם נקהלים על משה בעדת קרח, וכ"ה שם פצ"ט קי"ג א' (שהוא קי"ח סע"ד), במדבר ספ"ג רט"ו ד' (שהוא ח' ד') ומי היו בעלי מחלוקת קרח בן יצהר בן קהת ולפי שהיו סמוכים להם ראובן שמעון וגד היו כולם בעלי מחלוקת כו', שם פ"ד רי"ח ד' ועל ידו נשרפו עדת קרח כו', שם פ"ה דר"כ ע"ג (שהוא י"ג סע"ג) ע"ש, ר"פ קרח, בקהלת ע"פ וגדלתי והוספתי פ"ח ג' (שהוא ז' ג') ארבעה נק' מנה בן פרס און בן פלת כו'. זח"א בראשית י"ז א' ב'. סה"מ סי' צ"ה, ובמק"מ שם ב' ת"ז ט"ו ב'. מ"ע קפ"א ואתפליג קרח חטאו מעין דור הפלגה כמ"ש אנשי שם ושם נאמר ונעשה לנו שם, שוב ראיתי שכ"כ הבחיי בפ' קרח והאריך בזה בפי' ואתפליג ע"ש, ועיין ברבות בראשית ס"פ כ"ו. בי"ח משה רל"ט אלו לא הי' קרח נחלק על אהרן הי' תנופת הלוים שהניף אהרן כענין עקידת יצחק ע"י אברהם.

ב) ויקומו לפני משה, סנהדרין דף ק"י ע"א ואנשים מבנ"י חמשים ומאתים מיוחדים שבעדה, קריאי מועד שהיו יודעים לעבר שנים ולקבוע חדשים, אנשי שם שהי' להם שם בכל העולם. בבעה"ט חמשים ומאתים נר רשעים ידעך, קראי חסר יו"ד שעברו על יו"ד הדברות. רבות נשא פי"ג רנ"ב ב' (שהוא מ"ה ב') קריאי מועד כד"א אלה קריאי העדה נשיאי מטות במדבר א' ט"ז, אנשי שם שזכר שמותן בדגלים כמד"א ואלה שמות האנשים שם א' ה', מוכח שהנשיאים היו, אך השבטים שבדגל מחנה יהודא עכ"פ ודאי לא היו נשיאיהם במחלוקת זו כדמוכח ברבות ר"פ קרח רס"ט ד'. ר"פ קרח רס"ט ב' כנ"ל. בראשית ס"פ כ"ו נאמר כאן אנשי שם ונאמר להלן קריאי מועד אנשי שם כו'. זח"ג קע"ו ב'. הבחיי כ' ובכלל ר"ן אלו היו י"ב הנשיאים שהקריבו בחנוכת המזבח הביאו השל"ה פ' קרח דף שנ"ו ב' ולפע"ד נחשון ודעימי' לא היו עמהם כנ"ל. בשל"ה פ' קרח שנ"ח ב' תרגם יונתן ויקומו בחוצפא כו', ואפ"ל ע"ד כל ההולך בקומה זקופה כאלו דוחק.

——————ּ——————