שייך לפסוק ויקח קרח

תרצז

שייך לפסוק ויקח קרח ות"א ואתפליג קרח ובס' נועם אלימלך כתב ענין יהי רקיע ויהי מבדיל זהו ואתפליג, והוא מהמבואר בזהר פ' בראשית דף י"ז ע"א ע"פ ויאמר אלקים יהי רקיע רזא לאפרשא בין מיין עילאין לתתאין ברזא דשמאלא, ובסה"מ דף מ"ז ע"ב סי' צ"ה פי' המים הם הגבורות שביסוד אימא ומים העליונים הם אשר נשארו ביסוד אימא ומזה נמשך לז"א המ"ד ואותם שהלכו לנוק' דז"א נק' מים תחתונים והרקיע המבדיל בין אלו לאלו הוא יסוד אימא ששם יש פרסא המפסקת וזהו הרקיע המבדיל בין מים למים עכ"ל. וע' בתוספתא שבזוהר בשלח דף נ' ע"א גבי פלגותא מיא אגלידו ופלגותא אשתקעו, והנה הפרסא המבדיל זהו ענין הרקיע כעין הקרח שעל ראשי החיות, וה"ע מבטן מי יצא הקרח כמ"ש בזהר בראשית דף כ"ט ע"ב וד"ל ע"א, וזהו ויקח קרח שלקח לעצמו בחי' יהי רקיע ויהי מבדיל שזהו ענין הקרח הנמשך מבטן מי כנ"ל, ענין ההבדלה י"ל נסירה, והמכוון כדי שיזדווגו פב"פ והיינו ע"י יום ג' יקוו המים כו' ואז עולים בבחי' מ"ן מהארץ מים חיים גם ע"ד אין טיפה יורדת כו' ונמשך מ"ד כאשר ירד הגשם כו' ונתתי גשמיכם כו', וזהו א"ת מים מים שהם ב' בחי' מחולקים אלא הם נעשים אחד וזהו אות א' ב' יודין וקו האמצעי המחברם כו' ע' זהר בראשית דף כ"ו ע"ב, אבל קרח רצה שישאר ההבדלה, וזהו מחלוקת והבדל שאינה לש"ש שלא יתייחדו זו"נ ולכן הם רק אנשי שם, שישאר היש דבר נפרד, אבל שמאי והלל מחלוקת לש"ש יחוד זו"נ, רק ביחוד זה יש מלמעלמ"ט ומלמטלמ"ע וכענין פסח ותשרי או שילוב הוי' באד' ושילוב אדני בהוי'.

——————ּ——————