שלח לך אנשים

מט

שלח

שלח לך אנשים כו', ענין המרגלים שהיו נשיאי העדה אנשי שם ומה טעם שלא רצו ליכנס לא"י וגם להבין מהות ומדרגת*. הנה כתיב הארץ אשר נתתי להם ארץ זבת חלב ודבש (הג"ה, ע' מענין א"י בד"ה זכור את אשר עשה לך עמלק ושם משמע פי' ארץ זבת חלב ודבש הוא בחי' אהבה בתענוגים, ועיין מענין חלב בלק"ת בשה"ש ע"פ באתי לגני בענין שתיתי ייני עם חלבי, עכ"ה), אך צ"ל דהנה כל המצות רובם ככולם תלויים דוקא בא"י ובפרט ענין זרעים וקדשים (ובמדבר היו הקרבנות לפי שעה), הנה כתיב לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם, וצ"ל היתרון שבלחם והלא האדם ג"כ במאמר נברא כמ"ש נעשה אדם, ולמה צריך האדם לקבל חיותו מהלחם דוקא. אך הענין הוא כי מוצא פי ה' שבדצ"ח הוא ענין הרפ"ח ניצוצים שנפלו בשבה"כ והאדם הוא מהתיקון, ולכך צריך האדם לקבל חיותו מדצ"ח דוקא, לפי ששרש הרפ"ח ניצוצין הוא מאד נעלה כמבמ"א.

וכמו כן ענין ירידת הנשמה לעוה"ז השפל דוקא הוא כדי לאכפיא לסט"א בכדי שעי"ז אסתלק יקרא דקודב"ה (בד"ה אלה פקודי המשכן סעיף ב') היתרון האור הבא מן החושך דוקא (נמצא דמיון ירידת הנשמה בהגוף הוא כמו שהאדם מקבל חיות מן הלחם), וכמו עד"מ מגרעין הנזרע בארץ שע"י הרקבון שנרקב ונפסד בארץ הוא צומח אח"כ בתוספת רב וכיתרון האור וכו'.

ב) וביאור הענין דהנה אלי' אמר בתקונים אנת הוא דאפיקת עשר תקונין וקרינן להון עשר ספירן לאנהגא בהון עלמין סתימין דלא אתגליין ועלמין דאתגליין כו' עלמין הוא מלשון העלם ונק' בזהר היכלות היכל החסד היכל הזכות כו' ובתוכם נשמות שנהנין מזיו השכינה ומלאכים שעומדים באהבה ויראה ופחד כו' כמו מחנה מיכאל בחינת אהבה כו' ואומרים שירה כל אחד לפי השגתו, והיכל הוא בחינת כולל, שכולל כל הפרטיות שבתוכו כמו היכל החסד כללותו הוא חסד והפרטיות שבתוכו הוא


* ומדרגת: כ"ה בגוכתי"ק, ואולי צ"ל: ומדרגת א"י.