וידבר הוי' כו' זאת חקת התורה

תשנט

וידבר הוי' כו' זאת חקת התורה אשר ציוה הוי' לאמר, וצ"ל דהא כתי' תחלה וידבר הוי' שהקב"ה הוא המדבר למשה זאת חקת התורה וא"כ מהו אשר ציוה הוי' הל"ל אשר אני מצוה. גם להבין קצת ענין פרה אדומה שנאמר בה חקת התורה. אך הענין דהנה התורה נק' תורה שבכתב הקב"ה אומר ומשה כותב ודברי סופרים נק' תורה שבעל פה, אך בהלוחות כתיב והמכתב מכתב אלקים חרות על הלוחות שהיו אותיות החקיקה שהוא מדרגה עליונה מבחי' תשב"כ שבכתב הרי האותיות הם דיו שהוא דבר זר ונפרד מהקלף שלא הי' לו שום שייכות מקודם אל הקלף רק שאח"כ כשכותב הסופר בדיו ע"ג קלף נתאחדו והיו לאחדים אבל אותיות החקיקה הם מיני' וביה והן דבר אחד ממש עם האבן שנחקקו בו. וזהו שלפעמי' איתא בזהר אורייתא מתקשרא בקב"ה ולפעמי' אמרו אורייתא וקב"ה כולא חד דהיינו מקור ושרש התורה היא בחי' חד ממש עם הקב"ה וע"ז מורה אותיות החקיקה שהן מיני' ובי'. אך כשנתלבשה התורה בבחי' חכמה ובינה והוא ענין שארז"ל שהתורה קדמה אלפים שנה לעולם שהאלפים הוא בחי' אאלפך חכמה אאלפך בינה נק' תורה שבכתב שהרי הוא ית' למעלה מעלה מבחי' חכמה א"כ החכמה לגבי א"ס ב"ה הוא עד"מ שהדיו הוא אינו עצמיות הקלף ממש רק שמ"מ היו לאחדים כי איהו וחיוהי חד איהו וגרמוהי חד וכמ"ש הרמב"ם שהוא היודע והוא המדע כו' ובבחי' זו אמרו אורייתא מתקשרא בקב"ה. וז"ש זאת חקת התורה דהיינו שזהו בחי' חוקה שהוא המשכת אותיות החקיקה.

והענין דהנה מבואר במ"א (בפ' יתרו ע"פ וכל העם רואים את הקולות) שכללות ענין המצות הוא שעי"ז נמשך לאדם בחי' ומדרגת מ"ש בחיות הקדש והחיות רצוא ושוב וזהו מ"ש באברהם הלוך ונסוע והוא מ"ש בס"י ואם רץ לבך שוב לאחד. רץ לבך כי בינה ליבא שע"י ההתבוננות בגדולת ה' איך כי ביוד נברא העוה"ב שאפילו עוה"ב שהוא תענוג אין קץ כמאמר מוטב דלדייני' כו' נמשך רק מאות א' דכלא חשיב ממש לגבי עצמות א"ס ב"ה וזהו כי עמך מקור חיים שבחי' מקור חיים ג"ע ועוה"ב הוא רק עמך בחי' טפל כו' ובטל לגבי מהו"ע ית' ועי"ז יומשך הרצוא והתשוקה אליו ית' ממש ליכלל וליבטל בו ית' וכמ"ש מי לי בשמי' ועמך לא חפצתי פי' אפילו בחי' ג"ע שנק' עמך מק"ח לא חפצתי רק אליו ית' ממש, ורצוא זה נק' רץ לבך שהוא בחי' יסוד האש שבלב, ואח"כ שוב לאחד ונמשך מחמת ההתבוננות בסכ"ע אשר אין לפניו מעלה ומטה ועולמות העליונים עם העשיי' גשמיות שוין אצלו ית' כמ"ש את השמי' ואת הארץ אני מלא א"כ לא שייך רצוא ועלייה כי הוא נמצא למטה כמו למעלה וכל העליות ילכו מחיל אל חיל זהו שייך רק בבחי' ממכ"ע כו' ואדרבה בחי' גלוי זה