וידבר הוי' כו' זאת חקת התורה תשנט
וידבר הוי' גו' זאת חקת התורה תשנט4
ביאור ע"פ זאת חקת כו' תשנט12
ביאור זאת חקת התורה תשס8
ביאור זאת חקת התורה תשסא
ביאור זאת חקת התורה תשסח
זאת חקת התורה תשעג
ויקחו אליך פרה תשעז
ויקחו אליך פרה תשפג
להבין כללות ענין מצות פרה אדומה תשפג1
פ"ב דנזיר משנה אמר אמרה פרה זו תשצג
ענין פרה אדומה תשצז
במד"ר פ' חוקת משל לבן שפחה תתי
משנה פרק שני דנזיר אמר אמרה פרה זו תתי
ונתתם אותה אל אלעזר הכהן תתיב
זאת התורה אדם כי ימות באהל תתטו
קח את המטה תתיט
קח את המטה תתכח
קח את המטה תתלא1
ויקהלו משה תתלב
בילקוט ר"פ חוקת פרה זו מצרים תתלד
הנה מהרי"א כו' בפי' יען לא האמנתם תתלה
וישמע הכנעני תתלח
אז ישיר ישראל תתלט
אז ישיר ישראל תתמד
ביאור הדברים תתמח
אז ישיר ישראל תתנה
אז ישיר ישראל תתס
ביאור אז ישיר ישראל תתעב
מהו נהר ומעיין ובאר תתעט
וממדבר מתנה תתפא
ע"כ יאמרו המושלים תתפב
[לקו"ת חקת] על כן יאמרו המושלים תתפג
על כן יאמרו המושלים תתפג
[קיצור על כן יאמרו] חשבונו של עולם תתפט6
להבין שרש ענין בואו חשבון תתצ