בגמרא פרק חלק כו' בלעם בלא עם תתצט
וירא בלק תתקא
ויקר אלקים אל בלעם תתקג
כי מראש צורים אראנו תתקד
כי מראש צורים אראנו תתקיא
כי מראש צורים אראנו תתקטו
כי מראש צורים אראנו תתקיז
לבדד ישכון תתקיז
מי מנה עפר יעקב תתקיז
מי מנה עפר יעקב תתקכד
מי מנה עפר יעקב תתקכה
מי מנה עפר יעקב תתקלא
מי מנה עפר יעקב תתקלו
מי מנה עפר יעקב תתקלט
ביאור על הנ"ל תתקנ1
מי מנה עפר יעקב תתקנא
מי מנה עפר יעקב תתקנז
מי מנה עפר יעקב תתקסא
ביאור על תורה מי מנה [ג' בחי' אדם] תתקסב
הנה הטעם שאצילות דוקא נק' אדם תתקפד
ביאור על פסוק מי מנה תתקפו
לא הביט און ביעקב תתקפט
לא הביט און ביעקב תתקצ
לא הביט און ביעקב תתקצו
לא הביט און ביעקב א'ד
לא הביט און ביעקב א'יג
לא הביט און ביעקב א'יג6
קיצור מתורה הנ"ל א'יג14
ביאור על פסוק לא הביט און א'יד
לא הביט און ביעקב א'יד1
קיצור מהדרוש לא הביט און שבלק"ת א'טו
לא הביט און ביעקב א'יח2
קיצור מד"ה לא הביט און א'יט
ביאור הדברים ע"פ לא הביט און ביעקב א'יט
אל מוציאם ממצרים א'כט1
כי לא נחש א'ל
נאם שומע אמרי אל א'לא
מה טובו אוהליך יעקב א'לב
ביאור על תורה מה טובו שבלק"ת א'לג
לענין מה טובו א'מג
שייך למה טובו א'מה
כרע שכב כארי א'מה
ועתה ברח לך א'נא
אראנו ולא עתה א'נב
כרע שכב א'נב
וירא את עמלק א'נג
וישב ישראל א'נה