אך בגורל יחלק הארץ

א'נט

אך בגורל תחלק* הארץ. ע' רבות בשלח פכ"ה ע"פ כי הוי' אלקיך מביאך אל ארץ טובה ורחבה לראות שולחן שהוא ערוך בג"ע ונת' במ"א כי הנה הארץ היינו עוה"ב כמ"ש ועמך ישראל כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ, ופי' בגורל תחלק הארץ תחלק היינו כמארז"ל כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב, והיינו בגורל כמ"ש בסוף דניאל ותעמוד לגורלך לקץ הימין. ולהבין איך שייך לומר בגורל תחלק. אך יש להקדים מ"ש רבינו נ"ע וז"ל דבריו, ענין ריב"ז שאמר איני יודע באיזה דרך מוליכין אותו בפ"ד דברכות והוא תמוה שלמד שמונים שנה תורה ולא הלך ד' אמות בלא תורה ובלא תפילין כו' ספ"ב דסוכה דכ"ח ע"א והי' חסיד גדול ומופלג איך אמר איני יודע כו'. והענין הוא כי הנה הנשמה לא כמו שסוברים העולם שהוא שכל כענין ראשית חכ' כו' שהרי אומרים על אדם שהוא בר שכל מוכרח שיש מי שנאמר עליו שיש לו שכל והשכל הוא זיו והארה מן עיקר הדבר שהוא הנשמה יחידה כו' והיא מתלבשת באור השכל והיא נק' ספירת הכתר שכלולין בו ע"ס כו' (ועמ"ש בד"ה יונתי בחגוי בענין ישראל עבמ"ח ובד"ה שאו כו' לגלגלתם, ובד"ה אלה מסעי גבי ואלה מסעיהם למוצאיהם ובד"ה האזינו השמים בענין והרוח תשוב כו', ובד"ה ראה אנכי נותן בענין משכיל לאיתן) וא"כ מוכרח שאין להשיג מהות הנשמה מאחר שהוא למעלה מהדעת (ועמ"ש בביאור עלי באר בענין לא ידעתי נפשי, וזהו פי' אדם אדמה לעליון וזהו בחי' מצחא שעז"נ לא ישב אדם שם כמ"ש שם), וזהו שאמר ריב"ז איני יודע כו' שאע"פ שעסק בתורה הרבה והתבונן רב חכמתו בחכמת ה' היתה בדיבוק גדולה אעפי"כ נסתפק שמא בבחי' נשמה שלמעלה מן הדעת אפשר לא הי' בעבודת ה' כי את זה לעו"ז כו' ויש נשמות גבוהות שאף שהשכל שלו בקליפות תמיד נקל לו לבא לידי תשובה מחמת נשמתו שהוא מעולם העליון (וע' ברבות פ' תולדות ע"פ וירח את ריח בגדיו ריח בוגדיו כו') ויש להיפך אפי' הצדיקים ששכלם תמיד בעבודת ה' אפשר שיש להם נשמה נמוכה והיא בקליפות ואינה בעבודת ה' ובהמשך הזמן יתהפך גם היא (וכמארז"ל אל תאמין בעצמך עד יום מותך כו'), וזה שאמר ריב"ז איני יודע כי הוא למעלה מן הדעת, וזהו שמשביעין את האדם הי' בעיניך כרשע אפילו אם צדיק אתה, ויש שאין להם נשמה כלל כ"א נפש והנשמה והרוח נכללין בנפש ונק' נשמה שבנפש דעשי' כמו נגר מופלג ששכלו בעשי' כו' ויש ששכלו בדבור כמו בדקדוק ויש בדבור שבשכל שהוא אדם קשי ההבנה והרחבת הדיבור ורוחב שכלו ונק' דבור שבשכל ויש שכל שבשכל כמ"ש בע"ח כמה פעמים, ע"כ ההקדמה הכתובה בשם רבינו נ"ע.


* תחלק: כ"ה בגוכתי"ק, והוא בשינוי מל' הפסוק.