אך בגורל יחלק הארץ

א'ס

והנה בחי' זו שלמעלה מן השכל הוא הנק' גורל כמ"ש בת"א במגלת אסתר סד"ה כי אברהם, וענין הגורל במקדש כו' ששם אין עוונות מבדילין כו' ולכן הגורל לפני הוי' דייקא עכ"ל. ור"ל למעלה משם הוי' כי שם הוי' יו"ד חכמה כו' אבל הגורל הוא בבחי' שלמעלה מהחכמה וע"ד שמבואר במ"א ע"פ המאמר בבראשית רבה האור זה מעשה הצדיקים כו' ועדיין איני יודע באיזה מהן חפץ כו', וזהו ענין גורל א' להוי' וגורל אחד כו' הוי' אצילות דקדושה, ונותנין גורל גם להסט"א שענינם הגסות אם תגביהי כנשר לבחי' שלמעלה מהשתלשלות אשר שם כחשיכה כאורה ושממית בידים תתפש כו' ועמ"ש בד"ה ויאבק איש, ומ"מ משם אורידך נאום הוי' כי גם לעתיד שיהי' התגלות עצמותו נא' והי' הוי' לי לאלקים ששם הוי' הוא לגבי העצמות בבחי' שם אלקים שעל ידו נמשך שפע העצמות, וזהו בחיק יוטל הגורל ומה' כל משפטו ע' בב"ר פצ"ח כי ענין הגורל היינו שהוא למעלה מבחי' טו"ד המושג שמבחי' חו"ב כ"א ע"ד שתוק כך עבמ"ח שמ"מ אינו עקשות ח"ו כ"א בחי' מו"ס אלא שלמטה זהו למעלה מן החכמה לגמרי וכ"כ באגה"ק ססי' ז' אינו בבחי' טו"ד מושג אלא למעלה מבחי' הדעת שכך עבמ"ח לפניו ית' ודוגמתו למטה הוא בחי' הגורל ממש עכ"ל. וכמ"כ בחי' זו באדם הוא ענין יחידה שבהנשמה שלמעלה מהשכל בחי' כתר. וענין בחי' זו בעבודת ה' יש לבאר בכמה בחי' הא' שזהו בחי' אמונה במה שאין השכל והדעת משיג וכמ"ש צדיק באמונתו יחי' וכתיב ויאמינו בה', וכן מבואר בדרוש מרבינו נ"ע בד"ה ע"כ קראו לימים האלה פורים ע"ש הפור וז"ל אך הנה האמת שיש שני גורלות כי ענין הגורל מה שאי אפשר לאדם להשיג בשכלו לבחור בדבר הוא סומך על הגורל איך יפול וכמ"כ צריך כל אדם להפיל גורלות דהיינו שידע בנפשו שאי אפשר להשיג בשכלו ואח"כ לסמוך על הגורל דהיינו על אמונה עכ"ל וזהו ענין אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, גורלנו דוקא שבחי' אמונה זו הירושה לנו מאבותינו היא נק' גורל כמ"ש תלים י"ו אתה תומיך גורלי, לפי שהיא למעלה מהשכל, וביאור הדברים הוא כמ"ש בד"ה וידעת היום, במה שלפעמים נאמר דע את אלקי אביך שצ"ל בחי' דעת דוקא ולפעמים נאמר באמונתו יחי' כנ"ל. דהענין שלהאמין שהקב"ה ברא את העולם מאין ליש ומחי' ומהוה אותו ע"ז א"צ אמונה שע"ז נאמר אתה הראת לדעת, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, אך דעת זה מגיע רק בבחי' ממכ"ע אבל בבחי' סוכ"ע דהיינו מ"ש אני הוי' לא שניתי והתהוות כל העולמות רק מבחי' שמו ית' כו', זה אינו מושג בדעת כ"א בחי' אמונה להאמין בה' שהוא ית' אינו בגדר עלמין כו' ואין שום שינוי אצלו ית' בין קודם שנבה"ע ובין אחר שנברא, ואמונה זו שהיא למעלה מהשכל נק' עטרה שהוא בחי' כתר וזהו ענין הגורל תומיך גורלי, ומה נעים גורלנו כנ"ל, הבחי' הב' בענין פי' גורל בעבודה הוא ע"ד משנ"ת בד"ה ראה אנכי נותן שהוא בחי' הביטול אליו ית' שלמעלה מדעת והשכלה המושג ונק' בחי' משכיל על דבר וכתיב משכיל לאיתן האזרחי כו' רצון פשוט בלי שום טעם ושכל מושג כו' ונמשך מבחי' ישראל עבמ"ח כו' ע"ש והיינו בחי' הגורל כנ"ל בשם אגה"ק ססי' ז', וע' בד"ה ולא אבה כו' ויהפוך כו' בענין קוצו של יו"ד