להבין בתוספת ביאור כו' ע"פ צו את בנ"י

א'פח

להבין בתוספת ביאור שרש הדברים הנ"ל ע"פ צו כו' את קרבני לחמי לאשי ריח ניחוחי תשמרו להקריב לי במועדו ע"ש. הנה תחלה יש להקדים שרש ענין התשובה שאינה אלא בעוה"ז דוקא ולא בעוה"ב כו' ע"ש. בהיות מבואר בע"ח בכמה דוכתי בכללות ענין התהו וענין התיקון שעיקר ההפרש ביניהם הוא כך שבבחי' התהו היו כל האורות כלולים זה בזה בתכלית עד שלא הי' רק בחי' נקודות בלבד והן ז' מלכין שמלכו בארץ אדום שנק' בשם ז' נקודות דתהו כידוע ובבחי' התיקון הוא שנתחלקו ז' נקודות הללו דז' מלכים לבחי' פרצוף שלם בציור אדם באברים רבים כידוע בענין ההפרש בדרך כלל בין נקודה ספירה פרצוף שהנקודה הוא אשר עדיין אין האור מתחלק לי"ס כלל וכאשר כלול מיו"ד נק' ספי' וכאשר הספי' נבנים בציור קומה של פרצוף שלם נק' פרצוף שה"ע ההתחלקות לחלקים רבים בריבוי האברים חיצוני' כמו ראש וידים ורגלים ואברים פנימי' וכו' וענין משל זה להיות נמצא זה כדוגמא זו למטה הוא אשר אנו רואים בכל זריעת דבר מה שהזריעה תהי' כוללת כל מה שיהי' צומח ממנה לעתיד בהגדלה וריבוי ההתחלקות כו' כמו האילן שיצמח מן הגרעין הנטוע הנה באילן יש ריבוי דברים העץ החומרי והפרי הצומחת ממנו וענפי האילן עם עלין וכדומה לזה גם בפרי עצמו יש עלין וקליפות וגופו של פרי וכו' והכל הי' בה כלולים בזרע הגרעין הנטוע מתחלה וא"כ הרי לא הי' התחלקות הזאת שנמצא עכשיו בין הפרי לעץ וכיוצא רק לאחר גידולו מן הארץ אבל בגרעין עצמו לא הי' בו כלל ענין התחלקות הזאת והגם שממנו נמצאו ומכחו נמשכו אך בהיותם בגרעין הזרוע עדיין הי' כולם כלולים בו בבחי' ההעלם ובבחי' ההתכללות בתכלית עד שלא ניכר הי' לבחי' דבר מה שיתכן בו ענין ההתחלקות ואחר