א'צט

ותושיה ואזי מזה נמשך בחי' איש ואשה שהוא ג"כ לשון חוזק היפך מבחי' אנוש, עוד שם במד"ר סמכוני באשישות בשתי אשות באש שלמעלה ובאש שלמטה, עוד במכלול אשה נפלו אשיותיה בירמי' סי' נ' ט"ו ר"ל יסודות, נמצא בלשון אש יש ג' ענינים אש ממש וחוזק ויסוד, וכ' בש"י* שאש ממש הוא ג"כ לשון חוזק כי עז כוחו ויורה ע"ז התגברותו למעלה אשר לא כן שערי היסודות הטבעי' היורדים הם למטה, ונראה ראיה לזה שהרי הקב"ה נמשל לאש שנא' כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא מוכרח שהאש הוא דבר חזק מאחר שהקב"ה נמשל אליו, והנה לבד ג' שרשים הנ"ל אש אשה אשש יש עוד ענין איש ואשה ומזה ג"כ אישון בת עין, ובשרשי' נראה שזהו שרש בפ"ע, אכן לפמ"ש בע"ח שהמדבר עיקרו נגד יסוד האש א"כ הוא ג"כ לשון אש ועוד כי חיבור ויחוד האיש עם האשה בא ע"י התאוה שהיא מיסוד האש, והנה לע"ל ביום ההוא תקראי אשי עמ"ש מזה בד"ה יהודה אתה בענין הפעם ילוה אישי אלי, ועתה סמכוני באשישות בשתי אשות הנ"ל, וכן יש פי' סמכוני באשישות באיש ואשה, וזהו זה האשה אשר תקריבו כי אשה העלאת האש דנה"ב הוא לחמי לאשי שהם השרפים ומזה מתעורר ג"כ הפעם ילוה אישי כו'.

וענין זה האשה ע' זח"ג דל"א א' בפי' זה קרבן אהרן, לחבר בחי' זה עם בחי' זאת, והי' נ' לומר ע"ד מזוזה חיבור היינו זו עם זו יצרתי לי עם זה זה הוי' קוינו לו, אך כאן בפי' זה האשה א"א לומר כן דהא האשה הוא ההעלאה מלמטה למעלה, ע"כ נ' כמ"ש במד"ר פ' בראשית פכ"ד ע"פ זה ספר תולדות ראוי הי' אדה"ר שיעמדו ממנו י"ב שבטים כמנין זה והנה י"ב שבטים הם י"ב בקר דבריאה נמצא הם נקראים זה, וזהו כל הבקר לעולה שנים עשר, וכן פי' ברע"מ פ' עקב דרע"א סע"א, וזהו"ע י"ב אותיות דמילוי אד' וצריך להעלותן לקרבן לבחי' י"ב גבולי אלכסון דז"א שהם י"ב צירופי הוי' וזהו ענין וקרא זה אל זה יעו"ש, וזהו ואהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד היינו יחו"ע ומזה אחד יחו"ת, וא"כ פי' זה האשה אשר תקריבו להוי' שעי"ז יתחברו י"ב בקר דבריאה הנמשכים משם אד' בשרשן בשם הוי' והוא ענין שילוב אד' בהוי' וזהו ענין בני שנה הם זה כי י"ב בקר נמשכו מהמל' הנק' שנה וע' השמטות זח"א סי' כ"ה די"א סע"א וע' לקמן.

קיצור. אשה לה' שכינתא, ופי' אשה ל' אש (בד"ה והקרבתם אשה עולה) והוא אתעדל"ת באהבה ורשפי אש (ד"ה צו את בנ"י הראשון וד"ה לבבתיני) והוא בירור והעלאת נה"ב, והיינו ע"י נה"א וזהו אשה אש ה' (בד"ה ענין חנוכה ובד"ה בכ"ה בכסליו גבי בשכמל"ו ובכל נפשך ובבאור ע"פ אדם כי יקריב מכם גבי מן הבהמה תקריבו) ונמשך ע"י ההתבוננו' בבחי' מלכותו ית' המהווה יש מאין (בד"ה והי' לכם לציצית השני) שהוא הנק' ה' אתא קלילא וזהו אש הנמשך מבחי' ה', כמו ובכל נפשך נמשך מבחי' בשכמל"ו (במכלול) ונק' ג"כ אשה מפני שכלול באש ויסוד האש נגד הבע"ח עולם הבריאה אך י"א שהוא נגד מדבר א"כ עיקרו העלאת נפש השכלי', וגם אש לשון חוזק כמו התאוששו י"ל ע"ד כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים ע' בתו"א פ' בא, וגם צ"ל סמכוני באשישות, ומזה יבא לבחי' עולה תמיד י"ל זהו


* בש"י: בשרש ישע.