כבשים בני שנה

א'קיד

הבשר גידין ועצמות של התמיד היה עולה כולה, עצמות נמשכים מן המוח והוא בחי' חב"ד, והבשר נמשך מהדם שבלב, והוא משכן המדות, וכך למעלה מחנה מיכאל באהבה עזה ומחנה גבריאל כו' הוא בחי' הבשר הנמשך מהדם שבלב, אך הדעת וההשגה שמשיגים בגדולת א"ס ב"ה הוא בחי' עצמות שבאין מן המוח, אך לא כל הדעת וההשגה מלובשת במדות שהרי הדעת וההשגה הוא בגדולת א"ס ב"ה שכשמו כן הוא אין לו סוף כו' ומלכותך מלכות כל עולמים למעלה עד אין קץ כו' וכן וממשלתך בכל דור ודור כו' ואם היה ההשגה כולה נכנסת בהמדות היו מתבטלים כמ"ש בד"ה טוב לחסות, דרוש הראשון, אלא ההשכלה המתלבשת ונכנסת בהמדות הוא רק הארה והן הן בחי' גידים כו' (הג"ה וענין גידים אלו י"ל מ"ט שע"ב עכ"ה).

קיצור. קרבן תמיד מן הכבש, יש לו קול רחמים, ושער רישי' כעמר נקי, עור עם הצמר ניתן לכהן, סנדל קושר כתרים לקונו, הבשר גידין ועצמות היה עולה כולה, עצמות חב"ד, בשר מדות, גידים מה שהשכל נמשך במדות ואפ"ל מ"ט שע"ב.

ג) וכמ"כ בתפלה שכנגד הקרבנות, ההתבוננות בגדולת א"ס ב"ה זהו העצמות דעת התקועה בחוזק בעצמות משכיל לאיתן, שמהדעת הזה נמשך הארה דרך גידים דקים לבחי' הבשר מקור המדות שבנה"ב תאוות גשמיות לאכפייא לון ולהפכן לקדושת הנה"א, בכל לבבך בשני יצריך, וענין ההתבוננות מבואר בק"ש שמע ישראל לשון הבנה איך שהוי' אלקינו הוא אחד ממש ואין עוד מלבדו, אלקינו בחי' צמצום רק כטפה מאוקיינוס, בשכמל"ו ממכ"ע, ואי לזאת ואהבת להיות נכלל באור א"ס ב"ה ועמך לא חפצתי, והתעוררות אהבה זו הוא בחי' דם הקרבן, כי מלבד בשר גידין ועצמות, עוד הקטירו את החלב וזרקו את הדם, וזריקת הדם הוא בחי' אהבה עזה הנמשכת בגדולת א"ס ב"ה במס"נ באחד ממש (הג"ה צ"ע דלעיל פ"ב וגם כאן אמר שהבשר הוא ג"כ אהבה מדות שבנה"ב נהפכים לקדושת נה"א, וא"כ מהו אהבה עזה דזריקת הדם, ואפ"ל דם התמיד בחי' למס"נ באחד ובשר התמיד י"ל ע"ד למסור נפשו בכל נפשך שזהו נמשך מבחי' בשכמל"ו ובד"ה שיר השירים פ"א שזהו ב' פירושים בכלה הא' לשון כליון כלה שארי ולבבי וזהו זריקת הדם הב' לשון כלתה נפשי וזהו בשכמל"ו עכ"ה) ואח"כ והיו הדברים האלה כו' הוא בחי' הקטר החלב החלב בא מחמת התענוג כן עד"מ בעבודה שאחר התשוקה והצמאון ישים אל לבו כי הדברים הן אשר אנכי מצוך ולא שם לבד שהוא ממכ"ע, אקב"ו קדש ישראל לד' ראשית תבואתה, תבואתה סדר ההשתלשלות כו' פקודי ד' ישרים פי' ישרים שאינן בדרך ההשתלשלות שאור א"ס ב"ה נגלה בהם למטה כמו למעלה כמו לעשות הישר בעיני ה', מצוך היום כי היום לעשותם כי עשייה היא לעילא, שלא נמשך ע"י דרך ההשתל', ע"כ בקיום המצות במעשה דווקא מאיר סוכ"ע.

קיצור. ההתבוננות זהו העצמות, הבשר מדות נה"ב שנהפכין לאהבת ד', הגידים הם המחברים ההתבוננות עם המדות, מ"ט שע"ב, גם ע"ד