עולת תמיד

א'קטז

עולת תמיד העשויה בהר סיני לריח ניחוח אשה להוי', חגיגה ו' ב', יר"ק קליפות כ"א, ע"ה נב"ג צג"ג קט"ו א', רבות פ' פנחס רפ"ב א', זח"ג פנחס דרמ"ז ב' בזהר וברע"מ, וע' בזהר ר"פ צו ובהרמ"ז שם מענין עולה, י"ח ב"ה קט"ו, בחיי קלז"ד, או"ת מהה"מ נ"ע.

וז"ל האו"ת מהמגיד נ"ע, וי"א שהוא מכי"ק אאזמו"ר נ"ע ואינו ברור, עולת תמיד העשויה בהר סיני, כתיב עולת חודש בחדשו לחדשי השנה, פנחס כ"ח י"ד, כי בכל חודש יש צירוף אחד (הג"ה עמ"ש מזה בד"ה מחר חודש ונפקדת ובפרדס שער פרטי השמות פט"ו ט"ז שהם י"ב צירופים שיש בשם הוי' שבכל חודש מאיר צירוף אחד מי"ב צירופים הנ"ל עכ"ה) ולפי הצירוף עליית הקרבנות בפרטות (הג"ה, וזהו פי' עולת חדש בחדשו, וע' זח"ג דע"ט ב' בחדתותי דסיהרא דהא נהיר לה שמשא כו' ושמשא הוא שם הוי' שמש ומגן ה' אלקים, ובכל ר"ח מאיר למל' צירוף אחד מי"ב צירופי הוי', ע"כ לפי ענין הצירוף כך צ"ל הקרבן וההעלאה, וגם י"ב ר"ח הם י"ב אותיות שבשם אדני מלא אלף דלת נון יו"ד, והנה י"ב צירופים הנ"ל הם י"ב גבולי אלכסון, וענין אלכסון הוא קו הנוטה מהחסד קו הימין אל ההוד קו השמאל, ועד"ז יש העלאה בנפש שהוא אהבה הכלולה עם ההוד שמחמת האהבה מודה להקב"ה על כל דבר, וכמארז"ל במשנה סוף ברכות ע"פ ואהבת כו' בכל מאדך כו' בכל מדה ומדה שמודד לך הוי מודה לו במאד מאד, א"נ שמחמת ההודאה יבוא אל האהבה שעם היות שאין לו אהבה בפ"מ עדיין, אבל מודה שצ"ל אהבה רבה כו', וא"כ זהו אלכסון הבא מהחסד אל ההוד ע"כ זהו העלאה לצירוף שם הוי' שמבחי' מדות אלו, ועד"ז בשאר י"ב גבולי אלכסון, אמנם עדיין אינו מובן מ"ש ולפי הצירוף עליית הקרבן בפרטות, שהרי קרבנות של כל י"ב ראש חודש הן שוין אף שהצירופים אינן שוין, וצ"ל דבכוונה תליא מלתא שהכוונה הי' בכל ר"ח לפי הצירוף וכה"ג נתבאר במ"א בענין קרבנות י"ב הנשיאים ס"פ נשא, שהרי כל הקרבנות שלהם היו שוין, וא"כ למה נתפרש כל קרבן של כל