עולת תמיד

א'קכה

עולת תמיד העשויה בהר סיני לריח ניחוח אשה להוי'. הנה י"ל מהו העשוי' בה"ס דמשמע שהוכנה קרבן עולת תמיד מכבר במעמד ה"ס, ולכאורה פ' התמיד נא' אחר מעמד ה"ס כידוע. וגם מהו לריח ניחוח כו' וכי יתכן שריח הקרבן חלב ודם גשמי יעלה לבחי' ריח ניחוח למעלה שאין להקב"ה גוף ולא דמות הגוף ולא מתוארי הגוף, ואיך יריח ריח ניחוח מהקטר חו"ד שאינו ריח טוב גם לאדם הגשמי כידוע. אך הנה תחלה ילה"ק ענין הידוע בפי' מארז"ל דקודם שנה"ע הי' הוא ושמו בלבד פי' שמו הוא בחי' התגלות אור וזיו בלבד מעצמותו כבי' עד"מ שמו של אדם שאינו מבחי' עצמותו רק שנתפס לקרות אותו ע"י השם כך בחי' שמו של אוא"ס ב"ה אינו אלא מבחי' אותיות התגלות עצמותו כדמיון זיו השמש ואורו שאינו נחשב מעצמיות מאור השמש רק שנגלה העצם באותו הזיו ונק' התגלות שלו בלבד שעי"ז נתפס למראה בעיני כל וכך השם אינו אלא להתפס לזולתו לקוראו בלבד כנ"ל, וממילא מובן שאין בחי' ההתגלות עושה שום שינוי בהעצמות וכך למעלה לא יעשה בחי' זיו ואור דא"ס ב"ה שום שינוי בעצמותו כבי' וז"ש אני הוי' לא שניתי כו' (ומה שאומר אתה הוא משנברא כו' דכמו שקודם שנה"ע ונאצל כו' הי' הוא ושמו בלבד הכל בבחי' א"ס כך גם לאחר ההשתל' מבחי' הקו כו' הוא ושמו בלבד וכמ"ש בע"ח דבחי' מל' דא"ס שלפני הצמצום הראשון הנק' מקו"פ כו' שנק' שמו העצמי בכלל גם אחר הצמצום נמשך האור בבחי' קו והארת מל' דא"ס מאיר לכל ההשתל' ונוגע לכולם בשוה וא"כ גם בבחי' אור וזיו דא"ס אין שינוי כלל וזהו אתה הוא משנברא פי' את"ה בחי' התגלות אותיות שמו שנא' בו את"ה ה' לבדך גם עכשיו כמו קודם שנברא ונאצל כו'.

ובזה יובן יותר פי' מלך משובח ומפואר עדי עד שמו הגדול משום דגם בבחי' אור וזיו דא"ס שנק' שמו הגדול שהוא בחי' מל' דא"ס ג"כ הוא בבחי' א"ס וע"כ משובח ומפואר בנו"ן אלפי' יובלות וכו' ואין לזה שיעור כלל וז"ש עדי עד בבחי' נצחית דא"ס וד"ל) וזהו מלך משובח ומפואר עדי עד שמו הגדול פי' כי גם מקור כל תענוגי העוה"ב בעליות העולמות דאבי"ע עד נ'