קיצור מהדרוש עולת תמיד

א'קמו1

קיצור* מהדרוש עולת תמיד

(א) וקשה מהו ענין העשויה בהר סיני (הג"ה עיין מזה פ"ק דחגיגה ד"ו א"ב דב"ה ורע"ק ס'ל דהעולה שהקריבו נערי בנ"י שהם הבכורות קודם מ"ת יום אחד עולת תמיד הואי, וא"כ זהו ענין העשויה בהר סיני, וכן איתא בילקוט במקומו פ' פנחס ע"פ עולת תמיד העשויה מקיש עולת הר סיני לעולת התמיד כו' שנאמר וישם באגנות כו'. ע"ש רמז תש"פ דף רמ"ט סע"ב ועמוד ג'. והבחיי פירש העשויה בהר סיני כאותה שנעשית בימי המלואים קודם שנעתק הכבוד מהר סיני אל המשכן כו' עכ"ה) וגם מהו ענין לריח ניחוח. (הג"ה נ"ב עיין במד"ר פ' צו, הקריב נח כו' ריח הניחוח כו' הקריבו ישראל כו' ששל ישראל הוא ערב יותר ממ"ש תשמרו להקריב לי כו' משל למלך כו' ע"ש ועמ"ש מזה בבוך דברים [במדבר] פ' פנחס דף שי"ט ע"א ודף שכ"ב ע"א עכ"ה). יש להקדים ענין עד שלא נברא העולם היה הוא ושמו בלבד, ועמ"ש מזה בלק"ת בד"ה שיר השירים ובד"ה את שבתותי תשמרו פ' בהר, ובד"ה אני הוי' אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מאמ"צ בפ' שלח דרוש השני שע"ז הפסוק, דשם הוא בחי' הארה וזיו, וע' מזה ג"כ בלק"ת בשה"ש בד"ה קול דודי ספ"א. וזהו ענין משובח ומפואר עדי עד שמו הגדול, ע' בתו"א בד"ה ואלה שמות בנ"י. והנה במקום גדולתו (הג"ה י"ל שמו הגדול זהו פי' במקום גדולתו ועמ"ש בלק"ת בשה"ש בד"ה ששים המה מלכות דרוש השני ספ"ב מענין במקום גדולתו כו' עכ"ה) שם אתה מוצא ענותנותו שירד וצמצם אורו הגדול להיות מהוה עולמות ותחתונים וז"ש לך ה' הגדולה והגבורה כו' (עמ"ש בד"ה ושננתם לבניך) עד לך ה' הממלכה. וזהו ענין מלכותך מלכות כל עולמים, והיינו ע"י שמבחי' מל' כל עולמים מתחלק תחלה השפע לד' חיות המרכבה ואח"כ מתחלק עוד (ע' בסידור שער חג המצות בד"ה ששת ימים תאכל מצות דרוש השני) לפרטיים עד שנמשך אין לך עשב מלמטה שאין לו מזל כו'. (ובמקום אחד פי' בזהר מ"ש הממלכה בשני ממין ולעתיד כתיב והי' להוי' המלוכה במם אחד אלא משום כי לע"ל יתברר העולם וכתי' אז אהפוך כו', משא"כ עכשיו שמשפעת גם לסט"א נק' הממלכה בשני ממין, וזהו ומלכותו בכל משלה).


* קיצור מהדרוש עולת תמיד: נדפס בהוצאה ראשונה באוה"ת במדבר כרך ו' ע' א'תתקלג. וראה לעיל ע' א'קכה. ע' א' קלז. ע' א'קמ. לקמן בהוספות ע' 14 ד"ה עולת תמיד.

ובגוכתי"ק שם נד, ב רשום: מה ששייך כאן הוא בדף מ"ט ע"א. ונמצא בשלימות בכת"י 229 נז, ב (ונדפס בהוצאה ראשונה ע' א'תתקלג).

נסמן במפתח לבוך תרי"ט ג' (1098) דף נו"ן ע"א — קיצור מהדרוש ע"פ עולת תמיד העשוי', אותיות ג-ה נמצא בגוכתי"ק תרי"ט ג' (1098) נד, א (נדפס בהוצאה ראשונה ע' א'תרעט).

סיום אות ב' נדפס לעיל ע' א'קלט בכותרת קיצור. אות ג' ד' וקטע מאות ה' נדפס מגוכי"ק (בהוצאה ראשונה) ע' א'תרעט.