להבין שרש הדברים הנ"ל

א'קמו6

להבין שרש הדברים הנ"ל הנה ענין לי ראש יובן בהקדים תחילה פי' או"כ מהו, דהנה ענין או"כ הוא לא כמו שמובן לכאורה בס' המקובלים שבחי' אורות הי"ס הם ג"כ מבחי' מהות ספי' ממש דהיינו שאור החכ' הוא בחי' מהות חכ' ממש ואור החסד הוא מהות חסד ואור הגבורה הוא מהות הגבורה ממש, ומה שנקראו אורות לגבי הכלי' והרי הכלים